Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Medicatieveiligheid

Toedienregistratie: uitleg over alle overzichten

Gegevens over medicatie staan op verschillende overzichten. De Toedienlijst, Medicatieoverzicht (MO), Basisset medicatiegegevens en Aanvullende set medicatiegegevens heeft elk een eigen doel. Voor wie en welk doel het heeft, leggen we op deze pagina uit.

Toedienlijst

Voor toedieners is de toedienlijst van belang. Een toedienlijst is nodig als cliënten professionele hulp krijgen bij hun medicatie en toont een overzicht welke medicatie een cliënt moet krijgen: hoeveel, op welk tijdstip en in welke vorm. Er staat eventueel aanvullende informatie over het toedienen (stuur-informatie vooraf). De zorgmedewerker tekent af op de lijst als de medicatie is gegeven (verantwoordings-informatie achteraf). De apotheek is verantwoordelijk voor het aanleveren of beschikbaar stellen van de toedienlijst, ook bij wijzigingen in de medicatie. Maak zelf dus geen lijstjes of wijzigingen op de toedienlijst, dat is foutgevoelig en risicovol. 

Toedienlijst en zelfzorgmedicatie

Zelfzorgmedicatie is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf. Als zorgmedewerker ben je niet bevoegd om zelf-gekochte middelen toe te dienen, ook niet als de cliënt daar om vraagt. Je mag de zelfzorgmedicatie alleen toedienen als de middelen door de arts zijn voorgeschreven of goedgekeurd én door de apotheek op de toedienlijst zijn opgenomen. Adviseer de cliënt dus om de zelfzorgmedicatie te melden aan een arts en bij de apotheek. De arts kan dan het medicijn voorschrijven, de cliënt kan de middelen vervolgens kopen bij de apotheek waar de middelen op de toedienlijst kunnen worden gezet. Daarna mag je als zorgmedewerker de medicatie toedienen. 

Medicatieoverzicht (MO)

Het Medicatieoverzicht (MO) is een overzicht voor de zorgverlener met alle huidige, recent gestopte en toekomstige medicatiegegevens van een cliënt en relevante gegevens over het gebruik ervan. Ook kan het MO als leesoverzicht voor de cliënt worden opgevraagd. Een cliënt die zelf zijn medicatie beheerde, was voorheen ook zelf verantwoordelijk om een actueel medicatieoverzicht (AMO) op te vragen en te bewaren. Als een zorgorganisatie het medicatiebeheer had overgenomen, dan hoorde daar ook het bewaren van het AMO bij. Met de komst van de digitale overdracht vervalt een AMO (dat was gebaseerd op de oude richtlijn) en daarmee ook het moeten hebben en bewaren van een AMO.
 
  • Scroll naar beneden om de veelgestelde vragen over de toedienlijst, MO en aftekenen te lezen

Basisset en Aanvullende set 

Voor voorschrijvers en apothekers zijn de Basisset medicatiegegevens en de Aanvullende set medicatiegegevens van belang. De sets zijn gebaseerd op de Kwaliteitsstandaard (Richtlijn) overdracht medicatiegegevens. Deze standaard moet ervoor zorgen dat medicatiegegevens (ook de toedienlijst) digitaal worden overgedragen in de keten. De implementatie daarvan is in een transitieperiode van 2022 - 2026.

Basisset medicatiegegevens (BMG)

De Basisset medicatiegegevens (BMG) is voor voorschrijvers en apothekers van belang. De BMG omvat de medicatiegegevens die (minimaal) nodig zijn om veilig en verantwoord medicatie te kunnen voorschrijven, wijzigen, stoppen, veilig ter hand te stellen en toe te dienen en die dus overgedragen moet worden.

Aanvullende set medicatiegegevens

De Aanvullende set medicatiegegevens is ook voor voorschrijvers en apothekers van belang. Dit zijn medicatiegegevens die (afhankelijk van de risico-inschatting en wettelijke eisen) belangrijk zijn voor het veilig voorschrijven of ter hand stellen van de medicatie.

Digitale overdracht van medicatiegegevens

In de Kwaliteitsstandaard is geregeld dat de toediengegevens digitaal beschikbaar zijn voor voorschrijvers, apothekers en toedieners bij overplaatsing van een cliënt. Bij de digitale overdracht gaat het om de uitwisseling van medicatiegegevens van onder andere ziekenhuis naar huisarts, apotheek, thuiszorg en verpleeghuis. In geval van ontslag uit een ziekenhuis of instelling op vrijdagmiddag (of in avond, nacht en weekenduren) krijgt de toediener de toedienlijst van de zorgverlener die het ontslag uit het ziekenhuis of de andere instelling begeleidt. De zorgorganisatie is verantwoordelijk voor (de aansluiting op de) benodigde digitale infrastructuur en stemt dit af met ketenpartners, zodat medicatiegegevens op de juiste manier worden overgedragen. Dit gebeurt in de periode van 2022 tot 2026.
 

Veelgestelde vragen over toedienlijst, MO en aftekenen

Is een aftekenlijst (toedienlijst) voor medicatie noodzakelijk?

Als je (in het zorgplan) afspreekt dat je als zorgmedewerker een bepaalde taak hebt bij de medicatie van een client, dan heb je een toedienlijst van de apotheker nodig. Die toedienlijst heb je dus niet alleen nodig bij medicatie die je dubbel moet controleren, en niet alleen bij medicatie in medicatiezakjes, maar heb je altijd nodig als je hulp geeft bij medicatie. Die toedienlijst heb je nodig om twee redenen:

  • Je moet weten welke medicatie je moet klaarzetten, of aanreiken of toedienen (in het zorgplan moet staan welke handeling is afgesproken; op de toedienlijst staat welke medicatie je moet geven, wanneer, hoeveel, aan wie, in welke vorm)
  • Je moet kunnen aftekenen dát je die medicatie hebt klaargezet, aangereikt of toegediend. (Anders weet bijvoorbeeld je collega niet of je dat al wel of nog niet hebt gedaan en is er het risico dat de cliënt geen medicatie krijgt aangereikt of juist 2x).

Wat is de juiste volgorde in de handelingen van toedienen en aftekenen?

In de Veilige principes staat: ‘De zorgmedewerker tekent af als de medicatie is toegediend.’ Het principe is dus: aftekenen NA controleren en toedienen. In de praktijk gebeurt het echter ook zo: controleren van de medicatie aan de hand van de toedienlijst, per gecontroleerd medicijn aftekenen, en dan direct alle medicatie tegelijk toedienen. Als een cliënt dan om één of andere reden een medicijn niet inneemt, wordt het paraaf op de toedienlijst doorgestreept met vermelding van een code dat de medicatie niet is ingenomen. Mag dat?

Het gaat om de bedoeling: de medicatie moet worden gecontroleerd en toegediend aan de hand van de toedienlijst. De aftekening maakt duidelijk DAT de medicatie IS toegediend. Controle, toedienen en aftekenen moet in één handelingsmoment gebeuren, door één persoon (en zo nodig dubbele controle door 2e persoon). Dus niet: vooraf alles voor iedereen aftekenen en dan toedienen. En niet: achteraf alles voor iedereen tegelijk aftekenen.

Op welk moment (in dat ene moment van controle, toedienen, aftekenen) je het aftekenen nu precies doet, voor of na het toedienen, is aan de professional. Als je aftekent vóór het toedienen, en de cliënt neemt de medicatie niet in, dan moet je afgesproken hebben hoe je dat dan verantwoordt op de toedienlijst. Bijvoorbeeld een rood kruis door de paraaf. Dat is aan de organisatie om te bepalen. Belangrijk is dat de paraaf zichtbaar blijft van wie de handeling heeft gedaan: wie heeft afgetekend en wie heeft aangegeven dat de medicatie niet is ingenomen.

Bij toedienen en aftekenen van medicatie is het onderscheid belangrijk in de volgende 3 handelingen. Het is belangrijk dat een organisatie afspreekt hoe in de verschillende situaties wordt afgetekend:

  • Onbewust niet toegediend (vergeten): hier ontbreekt een paraaf.
  • Bewust niet toegediend (weigering, bijvoorbeeld bij misselijkheid of braken): mogelijke vorm om af te tekenen: paraaf, rood kruis er doorheen.
  • Bewust wel toegediend: paraaf.
De apotheker levert geen toedienlijst aan voor ‘losse medicatie’ die niet in een geneesmiddel distributiesysteem zit, wat nu?

De toedienlijst moet voor alle medicatie volgens de Veilige principes worden aangeleverd door de apotheker. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen medicatie in een geneesmiddel distributiesysteem of 'losse' medicatie. Het is aan de apotheker om zijn softwareleverancier te vragen om uitwisseling van de toedienlijsten mogelijk te maken en zelf zorg te dragen voor een volledige toedienlijst. Uiteindelijk moet dit vergemakkelijkt worden met de komst van de digitale overdracht van medicatiegegevens. In de Kwaliteitsstandaard Overdracht medicatiegegevens in de keten staat hoe de medicatiegegevens in de keten moeten worden overgedragen, ook de toedienlijst. In het programma Samen voor medicatieoverdracht wordt aan deze digitale uitwisseling van medicatiegegevens gewerkt (transitiefase 2022-2026). Apotheken moeten tot die tijd tussenoplossingen vinden voor het tijdig aanleveren van toedienlijsten omdat een toedienlijst die door de zorgorganisatie zelf is opgesteld, risicovol is. 

Als de apotheek geen toedienlijst aanlevert, kan de zorgmedewerker niet veilig werken. Feitelijk kan de medewerker zonder toedienlijst niet werken, waardoor de cliënt geen medicatie krijgt. De zorgmedewerker moet dit probleem melden bij zijn leidinggevende. Vervolgens zal de bestuurder van de zorgorganisatie (die verantwoordelijk is voor het veilig werken van de zorgmedewerker) in overleg moeten gaan met de apotheker over het tijdig en veilig aanleveren van een volledige toedienlijst. In gesprek met elkaar kun je samen tot een oplossing komen. 


De cliënt krijgt medicatie voorgeschreven in avond, nacht of weekend en er wordt geen toedienlijst meegeleverd, wat nu?

Uitgangspunt in de Veilige principes is dat de toedienlijst moet worden geleverd voor alle cliënten die hulp van een zorgmedewerker nodig hebben bij medicatie. Er kunnen problemen zijn bij het tijdig leveren van toedienlijsten buiten kantoortijden (in de avond, 's nacht of in het weekend). Er zullen dan praktische oplossingen gezocht moeten worden zodat de zorgmedewerker de medicatie toch veilig kan toedienen. Bijvoorbeeld het meeleveren door de dienstapotheek van een etiket bij medicatieverstrekking aan cliënten, zodat de zorgmedewerker dit etiket op de toedienlijst kan plakken.

Een dienstapotheek zal over het algemeen niet weten dat een cliënt hulp krijgt van een zorgmedewerker bij de medicatie. Daarom is het belangrijk dat cliënten dit melden bij de dienstapotheek en hun medicatieoverzicht en toedienlijst meenemen naar de dienstapotheek als zij medicatie halen. Zolang iets nog niet kan zoals het zou moeten, moeten alle partijen met elkaar overleggen en afspreken hoe het dan wél gedaan wordt, zo veilig mogelijk. Die afspraken leg je met elkaar vast, en je blijft goed in de gaten houden of ze werken.

In de Kwaliteitsstandaard Overdracht medicatiegegevens is bepaald dat, in geval van ontslag uit een ziekenhuis of instelling op vrijdagmiddag, in avond, nacht en weekenduren de toediener de toedienlijst krijgt van de zorgverlener die het ontslag uit het ziekenhuis of de andere instelling begeleidt.


Hoe om te gaan met snel wisselende medicatie? Waar moeten de hoeveelheden worden vermeld en waar moet worden afgetekend?

Bij sommige medicatie kan de dosis per dag bij dezelfde cliënt verschillen. Bijvoorbeeld bij insuline, antistollingsmedicatie en pijnmedicatie in de laatste levensfase. Uitgangspunt is dat op de toedienlijst altijd de dosis van de medicatie staat. Alleen als de dosis elke dag anders is, is het niet altijd mogelijk de dosis op de toedienlijst te vermelden. Voor wisselende doseringen is in beginsel naast de toedienlijst een tweede, aparte lijst nodig waarop de hoeveelheden staan. Bijvoorbeeld een insulinelijst, antistollingslijst of een pijnmedicatielijst. Op de toedienlijst staat alleen vermeld dàt de medicatie toegediend moet worden. Een paraaf op de toedienlijst betekent dat de medicatie toegediend is volgens de vermelde hoeveelheid op de tweede kaart. Een paraaf op de tweede kaart betekent dat de medicatie toegediend is volgens de aangegeven hoeveelheid. Je zet dus twee parafen en bij dubbele controle zijn er in totaal vier parafen.

Belangrijk bij deze situatie is dat de procedure is beschreven in het zorgdossier. Over de procedure worden met de betrokkenen (zoals de arts, apotheker en zorgorganisatie) afspraken worden gemaakt, over bijvoorbeeld het voorschrijven van de wisselende hoeveelheden, het leveren van de toedienlijst door de apotheker en het leveren van een tweede lijst voor het noteren van de hoeveelheden. 


Waar moet in een zorgorganisatie de toedienlijst worden bewaard? Hoe lang moet de toedienlijst worden bewaard?

Toedienlijsten mogen digitaal worden bewaard, papieren versies mogen worden gescand. In de Veilige principes is ervoor gekozen om de toedienlijst te bewaren in het zorgdossier, omdat alle informatie dan altijd op één plaats wordt bewaard. Als je om een goede reden daarvan wilt afwijken (Veilige Principes zijn principes, geen regels) dan moeten de afspraken over het bewaren wel duidelijk zijn vastgelegd. Bij elektronische toedienregistratie (etdr) moet zijn vastgelegd hoe de oude toedienlijsten beschikbaar blijven. 

Het (eind 2017 herziene) advies van ActiZ, LOC, NVAVG, Verenso, VGN, V&VN en Zorgthuisnl is om de toedienlijsten twee maanden te bewaren tenzij iets zich heeft voorgedaan waardoor langer bewaren nodig is, bijvoorbeeld een incident, calamiteit of klacht. De IGJ vindt deze termijn te kort in vergelijking met de termijn van de wet (Wgbo) en vindt dat bij een klacht of calamiteit langer terug moet kunnen worden gekeken (bijvoorbeeld twee jaar). De zorgorganisatie is verantwoordelijk om de toedienlijsten te bewaren. Het is dan ook aan de  organisatie om vanuit hun verantwoordelijkheid voor risicomanagement hier beleid op te maken.


Moet je aftekenen voor klaarzetten van medicatie voor een later tijdstip, of voor aanreiken van de medicatie?

Waar het om gaat is dat met de cliënt afspraken worden gemaakt en vastgelegd in het zorgplan over de medicatie: wat kan de cliënt zelf, en wat doet de professional? Je tekent af op de toedienlijst voor de afspraak die is gemaakt in het zorgplan. Als is afgesproken dat de professional medicatie klaar zet en dat de cliënt zelf inneemt op een later tijdstip, dan zet je klaar en controleer je dat aan de hand van de toedienlijst, en dan teken je af voor dat klaarzetten. De cliënt is dan zelf verantwoordelijk voor het innemen. Als is afgesproken dat je medicatie aanreikt, dan teken je af voor het aanreiken. Als is afgesproken dat je medicatie toedient, dan teken je af voor toedienen.

Daarbij heb je als professional wel de verantwoordelijkheid om (bij het maken van de afspraak en ook daarna) te signaleren of de cliënt deze verantwoordelijkheid aan kan. Als dat niet (meer) goed gaat, is het de verantwoordelijkheid van de professional dit te bespreken met de cliënt en tot nieuwe afspraken in het zorgplan te komen.

De werkwijze bij klaarzetten en aanreiken en hoe je aftekent moet goed worden afgesproken binnen de organisatie, zodat iedereen dat op eenzelfde wijze doet.


Waar moeten de (wisselende) aantal eenheden insuline worden vermeld? Op het uitvoeringsverzoek? Of de toedienlijst?

Bij snel wisselende medicatie, zoals insuline, wordt gewerkt met een tweede lijst (naast de toedienlijst) waarop de snel wisselende hoeveelheden voorgeschreven staan (bijv. door een diabetesverpleegkundige, of bij antistolling door de trombosedienst). Die wisselende hoeveelheden staan niet op een uitvoeringsverzoek. Het uitvoeringsverzoek gaat om de handeling die moet worden gedaan. De wisselende dosering kan daar niet op worden vermeld. In de Veilige principes is hierover opgenomen: 'De uitgangssituatie is dat op de toedienlijst altijd de dosis van de medicatie staat. Alleen in een uitzonderingssituatie is dit anders: als de dosis elke dag anders is, is het niet altijd mogelijk dat de dosis op de toedienlijst is vermeld. Voor deze wisselende doseringen is in beginsel een tweede, aparte lijst nodig waarop de wisselende hoeveelheden worden genoteerd. Bijvoorbeeld een insulinelijst, antistollingslijst of een pijnmedicatielijst. Op de toedienlijst staat dan alleen vermeld dàt de medicatie toegediend moet worden. 

  • Een paraaf op de toedienlijst betekent: medicatie toegediend conform de vermelde hoeveelheid op de tweede kaart. 
  • Een paraaf op de tweede kaart betekent: medicatie toegediend conform de aangegeven hoeveelheid.'

Belangrijk in deze uitzonderingssituaties is dat de procedure hoe te handelen met betrekking tot de wisselende dosering goed is beschreven in het zorgdossier van de betreffende cliënt. Over de procedure moeten met de betrokkenen, zoals arts, apotheker en zorgorganisatie / zorgmedewerker afspraken worden gemaakt. In de iPDF-versie van de Veilige principes kun je voor dit onderwerp zoeken op 'snel wisselende medicatie'. De bedoeling is dat, bij een volledig digitale overdracht van medicatiegegevens, ook deze wisselende dosering via deze weg beschikbaar komt.


Moet een wondspoeling of blaasspoeling op de toedienlijst vermeld staan en moet je daarvoor aftekenen?

Waar het om gaat is of het middel dat gebruikt wordt, als UR (uitsluitend op recept) geneesmiddel is geregistreerd en medicinaal wordt gebruikt, of niet. Als het geen medicatie is hoeft het niet op de toedienlijst te staan van de apotheek, en hoef je het daar dus niet op af te tekenen. Het gaat dan niet om toedienen van medicatie, maar om een bepaalde zorghandeling. Of je die handeling aftekent, moet je met elkaar afspreken in de organisatie. Waarbij je nagaat: is er een protocol of werkafspraak? En je ook moet nagaan: waarom zou je er wel of niet voor aftekenen? Het moet niet alleen een administratieve handeling zijn, maar bijdragen aan goede zorg. Als je bijv. wilt weten of het wel of niet is gedaan, dan is een aftekenlijst voor deze zorghandeling handig en verstandig. Zo’n lijst voor zorghandelingen kun je zelf maken (een toedienlijst voor medicatie mag je niet zelf opstellen).Landelijk programma Medicatieoverdracht

Bij de digitale overdracht komt veel kijken. Systemen moeten op elkaar zijn aangepast om gegevens te kunnen uitwisselen en er moet zijn geregeld wie toegang heeft. Er is een landelijk programma Medicatieoverdracht waarin ruim 20 partijen met elkaar en met softwareleveranciers samenwerken. Ook vind je daar praktijkinformatie over de elektronische toedienregistratie (etdr) met bijvoorbeeld een casus van de proeftuin Zwolle.

 

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Antoinette Bolscher 12/4/2023

Dag Saskia,
Als een client zelf zorgdraagt voor het medicatiebeheer, hoef je geen AMO op te vragen en te bewaren.
Als je een AMO digitaal hebt in Medimo voor client voor wie je het medicatiebeheer doet, dan hoeft dat AMO niet apart in het zorgdossier. Via het digitale systeem heb je als het goed is altijd de actuele versie, en dat is dan het meest veilig.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Saskia van Dinther 4/4/2023

Indien cliënt binnen de thuiszorg zelf zorgdraagt voor zijn/ haar medicatie, is het dan nog wel nodig om een AMO op te vragen bij apotheek?
Zo ja, binnen welk termijn moet er dan gevraagd worden aan de apotheek voor een update van de AMO?

Cliënten die ondersteuning krijgen bij de medicatie inname, hebben we binnen de thuiszorg digitaal een AMO via Medimo.
Moet deze AMO in het zorgdossier van de cliënt?


Antoinette Bolscher 3/4/2023

Dag Mandy,
Apothekers krijgen inderdaad wel en vergoeding voor een toedienlijst bij een baxterrol, maar niet voor een lijst bij 'losse' medicatie. Het is wel hun verantwoordelijkheid deze te leveren. Het is dan een dienst / het zijn werkzaamheden die zij verrichten waarvoor zij de kosten in rekening kunnen brengen. Als de overdracht gedigitaliseerd is, vervalt mogelijk dit knelpunt.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Mandy 3/4/2023

Collega's in de wijk zijn bezig met de aftekenlijst. Nu is het zo dat er extra kosten verbonden worden aan een aftekenlijst als iemand geen baxterrol heeft. Apotheken brengen hiervoor kosten in rekening.
Kunnen wij dit van een cliënt verwachten als iemand hier geen budget voor heeft? Is hier een oplossing voor?


Antoinette Bolscher 28/11/2022

Dag Wendy,
Bij blaasspoelen gaat het om 2 dingen:
a. het blaasspoelen is een verpleegtechnische voorbehouden handeling, waarvoor de arts een uitvoeringsverzoek schrijft. Dat staat op zich los van de toedienlijst. Die handeling voer je uit volgens afspraak / protocol en daarover rapporteer je zo nodig. Hiervoor is geen toedienlijst nodig; het uitvoeren van de handeling kun je op een andere lijst of in het zorgplan bijhouden. Wat daarin het beste werkt, moet je in de praktijk met elkaar afspreken. Leg de afspraak die je maakt vast.
b. Blaasspoelen kan op recept zijn en hoort dan wel op de toedienlijst te staan en daarop moet dan worden afgetekend. Als een blaasspoeling niet als UR (uitsluitend op recept) geneesmiddel is geregistreerd, kan het ook via andere kanalen dan de apotheek worden gekocht. Voor een apotheker kan het moeilijk zijn en is het niet verplicht om middelen op de toedienlijst te vermelden, die niet door deze apotheker geleverd zijn. Daarom is ook het advies om leveringen zoveel mogelijk via de apotheek die de toedienlijst levert, te laten gaan. Dan kan de apotheek het middel namelijk wel op de TDL zetten, als dat nodig is (bij blaasspoeling op recept).

Hartelijke groet, Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Wendy 22/11/2022

Blaas-/Katheterspoeling wordt in de thuiszorg vaak niet geleverd door de apotheek maar door een andere leverancier. Hierdoor komt deze niet op de TDL te staan, terwijl we het toedienen wel zouden moeten aftekenen. Is de apotheek verplicht deze toe te voegen? Men verschuilt zich er achter dat er geen recept is en het dus niet toegevoegd kan worden

Wendy Faro
Seniorverpleegkundige


Antoinette Bolscher 25/9/2022

Beste Renske,
Steeds meer organisaties gaan over op digitalisering van overdracht van medicatiegegevens in de keten. Als de informatie digitaal beschikbaar is in de keten, dan hoef je het inderdaad niet meer op papier te bewaren. De Richtlijn / Kwaliteitsstandaard overdracht medicatiegegevens is erop gericht dat deze overdracht digitaal gebeurt. Dat landelijk invoeren is een proces dat de nodige tijd vergt, de ene regio is daar verder mee dan de andere. Meer info hierover: https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/
We zijn bezig de Veilige principes en informatie op ZorgvoorBeter te actualiseren naar aanleiding van deze Richtlijn.
Hartelijke groeten,
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Renske Haakma 19/9/2022

Hallo,

Sinds juni 2022 zijn we met aftekenen digitaal. We tekenen in Nedap de medicatie digitaal af en hebben geen papieren toedienlijst meer bij cliënt thuis. Verder zijn we met rapportage en dossiervorming ook digitaal via Nedap.
Nu vroegen wij ons af of we ook nog een AMO op papier bij de cliënt thuis bewaren?

Groeten Renske


Antoinette Bolscher 17/8/2022

Beste Mathilde,
Als professional mag je alleen medicijnen toedienen die op de toedienlijst staan, en alle medicijnen op de toedienlijst teken je af bij toediening.
Als een cliënt vraagt om ook de zorgnoemde 'zelfzorgmedicatie' (medicatie die men zelf kan kopen) toe te dienen, dan kan en professional dat alleen verantwoord doen als die medicatie is goedgekeurd of is voorgeschreven door een arts en door de apotheker op de toedienlijst is opgenomen (en dan kun je het dus aftekenen op de lijst). Medicatie die niet op de toedienlijst is opgenomen, mag je niet zelfstandig toedienen.
Behalve medicatie heb je ook verzorgingsmiddelen, bv vette creme (niet medicinaal). Die verzorgingsmiddelen kun je toedienen zonder voorschrift van een arts, die staan dus ook niet op de toedienlijst en hoeven/kunnen niet worden afgetekend op de toedienlijst. Over deze verzorgingsmiddelen maak je afspraken en rapporteer je zo nodig in het zorgdossier.
(zie voor meer info: https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/toedienregistratie-amo ).
Overleg bij twijfel met de arts of de apotheker.

Hartelijke groeten,
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter/ActiZ


Mathilde 15/8/2022

Hoi,
Na veel gelezen te hebben kan ik toch niet een duidelijk antwoord vinden op de vraag of altijd alle medicatie afgetekend moet worden welke je als zorgverlener toedient, aanreikt of aanbrengt. Dan heb ik het over middelen zoals vidisic, cetomacrogol, miconazol. Middelen die in principe ook zelf aan te schaffen zijn. Het gaat om een thuiszorgsituatie en daarbij hebben sommige cliënten zelf medicatie in beheer, maar vragen ze wel om dit soort middelen aan te brengen/toe te dienen.

Ik heb de richtlijn veilige principes in de medicatieketen doorgelezen, maar daar staat registreren met name benoemd als het om risicovolle medicatie gaat.
mvg


Antoinette Bolscher 8/7/2022

Dag Elly,
Oogdruppels die zijn voorgeschreven door een arts, horen op de toedienlijst te staan en afgetekend te worden.
Het feit dat het geen farmacologisch actieve stof bevat, doet er niet toe. De reden van voorschrijven door arts is blijkbaar een droge-ogen -probleem verminderen.
Zalven die je als verzorgingsmiddel inzet zonder voorschrift van een arts (en dus niet medicinaal) hoeven niet op de toedienlijst.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Elly 2/7/2022

Dag,

Ik heb een vraag over het aftekenen van oogdruppels voor droge ogen, zoals artelac, vidisic, oculotect etc.
Daar zit eigenlijk alleen een bevochtigingsmiddel /
conserveermiddel in en verder geen medicatie, hoef je die dan net zoals bij de zalven/crèmes zonder medicatie niet af te tekenen op de toedienlijst op toch wel?
Ik ben benieuwd naar jullie antwoord.

Met vriendelijke groet,
Elly,
verpleegkundige in de wijk


Antoinette Bolscher 25/5/2022

Dag Michel,
In een inspectierapport uit 2010 heeft de Inspectie aangegeven dat het zelf maken van een toedienlijst risicovol is. Maar ook vanuit de praktijk was dit al bekend, en daarom is afgesproken dat het de verantwoordelijkheid is van een apotheker om een toedienlijst aan te leveren.
Denk aan fouten maken bij overschrijven van tekst van het etiket op de toedienlijst (mg en ml verwisselen, komma's verkeerd zetten, een medicijn vergeten, toedientijd vergeten en bijvoorbeeld 2x ipv 3x per dag opschrijven etc.). Verkeerde hoeveelheden of middelen kan schade opleveren bij de client; een fout door een medewerker kan leiden tot schade bij de client en leiden tot maatregelen.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter /ActiZ


Michel 24/5/2022

Beste Antoinette,
Zou u kunnen specificeren waarom het maken van eigen toedienlijsten foutgevoelig en risicovol is? Zijn er voorbeelden van de problemen die dit oplevert en wat de (potentiële) schade is voor zorgvragers en medewerkers?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Michel


Antoinette Bolscher 2/5/2022

Beste Sjoerd,
Het uitgangspunt is dat de informatie op een toedienlijst (welke client, medicatie, dosering, tijd, vorm) wordt aangeleverd dor de apotheker. Dat is diens verantwoordelijkheid, en dat is informatie die je in beginsel als zorgmedewerker niet mag toevoegen of wijzigen op de lijst. Dat is de 'veldnorm', dwz dat de branche- en beroepsverenigingen met elkaar hebben vastgesteld dat dat veilige zorg en veilig werken is. En dat is wat hierboven op de ZvB- pagina staat.
Wat jij noemt is aanvullende zorg-informatie. Mag je dat toevoegen? Dat is nergens precies vastgelegd. De vraag is dan: vinden jullie dat zelf veilig, draagt het bij aan goede zorg?
Een tegenargument is dat er door dit toe te voegen onduidelijkheid kan ontstaan wat je wel en wat je niet mag 'bijschrijven' op een lijst.
Een argument vóór wel bijschrijven is dat dit niet gaat om de farmaceutische informatie, maar om zorg-informatie.
Er is dus geen zwart-wit antwoord: het mag wel of mag niet.
Wat vinden jullie zelf veilig en verantwoord, ervan uitgaand dat je in beginsel niet zelf de farmaceutische informatie mag wijzigen?
Maak daar duidelijke afspraken over, zodat dat voor iedereen helder is. Mogelijk zou je de informatie die je wilt toevoegen ook kunnen doorgeven aan de apotheek, zodat deze het kan vermelden op de toedienlijst?
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Sjoerd Kinket 28/4/2022

Beste Antoinette,

Bij ons in het verpleeghuis heerst er een tweedeling over het zelf beschrijven van de medicatielijsten.
Het gaat voornamelijk om het zetten van voorkeuren van bewoners op de voorbladen (bijv. paracetamol in 4 stukjes).
Mag dit, of mag dit niet?
Als je hier antwoord hebt, kan je dit dan onderbouwen met een advies van een zorgorgaan of vanuit de wet?

Vriendelijke groeten,
Sjoerd
HBO-V i.o.


Antoinette Bolscher 20/5/2021

Beste Inge,
In de 'Veilige Principes medicatieveiligheid in de keten' is vastgelegd dat het de verantwoordelijkheid is van de apotheker, om voor alle (GDS én losse) medicatie een toedienlijst aan te leveren, op basis waarvan de zorgmedewerker kan toedienen en aftekenen. En zoveel mogelijk ook de zelfzorgmedicatie op de toedienlijst te vermelden. (Zelfzorgmedicatie die niet op de toedienlijst staat, hoor je als zorgmedewerker niet toe te dienen.)
De Veilige principes zijn opgesteld in 2012, samen met (o.a.) de KNMP, de vereniging van apothekers. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder van de zorgorganisatie om met alle partijen in de keten, zoals de apothekers, afspraken te maken over de samenwerking voor een veilig medicatieproces. Ook dat is vastgelegd in de Veilige principes. Als je er op jouw niveau niet uitkomt, is het dus belangrijk om dat bij jouw leidinggevende aan te kaarten, en dat bestuur / management afspraken hierover moeten maken met de apothekers. De apothekers kun je verwijzen naar de Veilige principes, en naar de KNMP, hun eigen vereniging. De Veilige principes zijn, behalve op Zorgvoorbeter, ook te vinden op de site van de KNMP.
Succes!
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Inge kleinfelder 20/5/2021

Beste Antoinette

Ik (vz IG)probeer bij de apotheker alle losse med die niet op rol zitten ,en ook zalfjes en supplementen enz op Apothekers medicatie toedieningslijsten te krijgen die wij als zorgverlener bij de cliënt moeten aanreiken uitzetten of toedienen. bij sommige apotheken is dit nogal een probleem.zelfs de oogdruppels en vit aangekocht bij deze eigen apotheek..
ze willen weten sinds wanneer dit is wie en wanneer heeft protocol toedienen opgesteld,ik lees in vilans 2020?en zijn de apotheken hier in meegenomen?

wanneer cliënt geen baxterrol heeft bij desbetreffende apotheek kunnen zij geen lijst leveren ,ze geven aan geen eigen lijsten te maken wel een tweemaandelijkse medbasisregistratie lijst (AMO)maar daar kunnen wij in de thuiszorg niet op aftekenen.

Het hele verhaal draait om de verantwoordelijkheid en het overzicht wat er gebeurt met die z.n. med ,zalven en supplementen.

Nogal wat vragen.ik hoop dat t duidelijk is.hoor t Graag.
Met vriendelijke groet

Inge


Antoinette Bolscher 5/3/2021

Beste Annika,
deze informatie is gebaseerd op de Veilige principes en op de Richtlijn overdracht medicatiegegevens. Deze laatst genoemde Richtlijn is in 2020 herzien en wordt de komende jaren geïmplementeerd. Er wordt dan niet meer gesproken van een AMO maar van een Basisset medicatiegegevens. Het thema medicatieveiligheid op deze site wordt dit jaar geactualiseerd op basis van deze Richtlijn.
Zie voor de Veilige principes:
https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/richtlijnen-veilige-principes
Zie voor meer info over de Richtlijn Overdracht medicatiegegevens:
https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/richtlijn-overdracht-medicatiegegevens-herzien
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter / ActiZ


Annika van der Heide 5/3/2021

Beste,

Is deze specifieke informatie ook terug te lezen in een richtlijn, of zijn jullie de oorspronkelijke bron?

Met vriendelijke groet,
Annika van der Heide


Antoinette Bolscher 26/2/2021

Beste I,
De dubbele controle teken je af op de toedienlijst, en die toedienlijst moet worden geleverd door de apotheker.
(Zie de informatie op de pagina hierboven.)
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter / ActiZ


I 26/2/2021

Hebben jullie voorbeeld lijsten voor dubbele controle lijsten zoals bij insuline en opiaten lijsten?


Antoinette Bolscher 25/1/2021

Beste Cecen,
Je tekent af voor datgene wat je afspreekt in het zorgplan. Spreek je af dat je op 2 momenten checkt, dan teken je af op die 2 momenten. De andere kun je dan openlaten - in het zorgplan staat dat de client die zelf doet. (Of aantekening op toedienlijst zetten dat de client die 2 momenten zelf doet.) Als de client een paar dagen weg is, dan check je dus niet en teken je dat ook niet af. Het is dan wel goed om in het rapport te vermelden dat de client afwezig is. En/of je tekent op de toedienlijst aan dat de client die dagen afwezig is/was.
De afspraak die je maakt (de verantwoordelijkheid van de client zelf en de verantwoordelijkheid van de zorgmedewerker) moet je duidelijk opschrijven in het zorgplan.
Hartelijke groeten,
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter/ActiZ


I. Cecen 24/1/2021

Wij hebben een aantal clienten waar we op verzoek van de huisarts checken of client medicatie neemt. Van de 4 medicatie momemten komen wij 2x per dag. De andere 2x doen de cliënten geheel zelfstandig. Gaat om orale medicatie en oogdruppels.
Er is een toedienlijst waar alle 4 de momenten op staan. Onze medewerkers tekenen 2 momenten af.
Soms gaan de cliënten een paar dagen weg. Dan doen zij alle 4 de momenten zelf.
Is het juist dat we die 2x aftekenen?
Hoe moet hier de BEM benoemd worden?
Feitelijk is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar dan met 2 momenten thuiszorg en 2 momenten cliënt.


Antoinette Bolscher 22/6/2020

Beste Janita,
Het klopt dat de apotheker de hoeveelheden insuline niet op een toedienlijst zet, als deze eenheden snel wisselen.
Het punt bij snel wisselende medicatie zoals insuline (en ook bloedverdunners en bijv. pijnstillende medicatie in palliatieve fase) is, dat op de toedienlijst alleen staat dát het middel moet worden toegediend, maar dat de (steeds wisselende) hoeveelheid op een andere lijst staat, bijvoorbeeld op een insulinelijst (of een lijst van de trombosedienst). Zie voor verdere toelichting hierboven in de rubriek veelgestelde vragen over toedienlijst en AMO, de 3e vraag: 'Hoe om te gaan met snel wisselende medicatie?'
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Janita Petter 19/6/2020

Ik krijg van de apotheker door dat ze eigenlijk geen insuline eenheden meer mogen vermelden op de toedienlijsten. Klopt dit?

Janita, Verpleegkundige


Antoinette Bolscher 11/5/2020

Beste Lenny,
Ja, een apotheker hoort een toedienlijst te leveren voor de medicatie waar de client hulp van de zorgmedewerker bij ontvangt, dus ook voor losse medicatie = medicatie buiten GDS zoals pleisters.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Lenny van der Meer 11/5/2020

Ik heb een vraag.
De apotheek waar wij als thuiszorg locatie mee samenwerken levert alleen een toedienlijst wanneer de cliënt een geneesmiddeldistributie-systeem heeft.
Nu hebben wij een cliënt die we ondersteunen bij het plakken van een transdermale (fentanyl)pleister, verder regelt ze de orale medicatie zelfstandig. De apotheek levert hierbij geen toedienlijst en nu hebben we zelf een toedienlijst opgesteld.
Zijn zij wel verplicht om er een te leveren bij sprake van een transdermale pleister? En worden de pleisters dan als losse medicatie gerekend?


Antoinette Bolscher 26/4/2020

Beste Roxanne,
Er is geen landelijke regel voor hoe je op de toedienlijst vermeld dat een zorgvrager medicatie heeft geweigerd/niet heeft ingenomen. Hoe je dat vermeld op de toedienlijst moet je met elkaar afspreken in de organisatie (en vastleggen in het protocol). Het is belangrijk dat ieder in de organisatie dat op dezelfde manier moet, en dat ieder ook weet wat het betekent op de toedienlijst. In de rapportage kun je toelichten waarom iemand de medicatie bijvoorbeeld heeft geweigerd.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Roxanne 26/4/2020

Ik heb een vraagje. Als een zorgvrager medicatie weigert, of niet kan doorslikken moeten zorgverleners naast het melden ook noteren op de medicatie toedieningslijst volgens het protocol. Alleen ik kan nergens vinden hoe wij dit precies moeten noteren op de toedieningslijst. Mijn collega zet er altijd een kruisje dooreen, maar ik kan nergens vinden of dit de officiële manier is.

Is er een duidelijke officiële manier hier voor?

Ik ben verpleegkundige in opleiding. En zou het graag willen meenemen in mijn verbeterplan.


Antoinette Bolscher 22/4/2020

Beste Iris,
De afspraak in de Veilige principes is dat een apotheker een toedienlijst levert, als de zorgmedewerker een rol heeft in de medicatietoediening. Die rol kan meer of minder omvatten: bijvoorbeeld alleen klaarzetten, of verantwoordelijk voor toediening. Voor je rol bij medicatietoediening heb je als zorgmedewerker een toedienlijst nodig. De zorgmedewerker moet immers weten wat hij wanneer aan wie moet toedienen; dat lees je af op de toedienlijst, en je moet aftekenen als je dat gedaan hebt. In de situatie zoals jij beschrijft is de rol van de zorgmedewerker: klaarzetten van medicatie. Daarvoor heb je dus een toedienlijst nodig. De apotheker mag inderdaad vragen of het klopt dat de zorgmedewerker daadwerkelijk een formele rol heeft bij de toediening (want dat is dus de basis voor het leveren van ene toedienlijst.) Op welke manier dat precies gebeurt (welk formulier) kan ik niet zeggen, daarvoor moet je kijken naar wat in jullie praktijk gangbaar is.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Iris 22/4/2020

Ik vroeg mij iets af. Ik ben wijkverpleegkundige in de thuiszorg en ik heb een cliënt waar wij de medicatie voor de dag klaarleggen/uitdrukken en hij deze zelf inneemt en zelf het beheer heeft over de medicatie. Nu wilde dhr. zijn toedienlijst aanvragen bij de apotheker en deze wilde dit niet leveren zonder dat er een machtigingsformulier was ondertekend door ons en de zorgvrager. Mogen zij dit vragen? En zo ja welk formulier kan ik het beste gebruiken waarbij de client zelf zijn beheer behoudt en wij alleen het uitzetten/uitdrukken per dag voor dhr. doen.

Alvast heel erg bedankt.

Met vriendelijke groet,

Iris


Antoinette Bolscher 31/3/2020

Beste Michelle,
Als thuiszorg / wijkverpleegkundige heb je de verantwoordelijkheid een AMO voor de cliënt te bewaren als je het medicatiebeheer hebt overgenomen van de cliënt. Als je als thuiszorg geen verantwoordelijkheid hebt voor de medicatie, dan hoef je ook niet het AMO te bewaren; dan is het de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om een AMO te vragen aan de apotheker en te bewaren (om mee te nemen naar een arts).
Hierboven op de pagina staat meer informatie over het AMO.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter /ActiZ


Michelle 31/3/2020

Is het verplicht om van iedere cliënt in zorg (wijkverpleging) een Actueel Medicatie Overzicht te hebben in het dossier ook al heeft de cliënt de medicatie in eigen beheer?
Of is dit alleen nodig als de zorgorganisatie het medicatiebeheer heeft overgenomen?

Groeten Michelle


Antoinette Bolscher 20/11/2019

Beste Shirley,
Het is de verantwoordelijkheid van de apotheker om een toedienlijst te leveren zodat de (thuis)zorgmedewerker medicatie kan toedienen. Dat is een dienst die de apotheker levert. Als dan de toedienlijst kwijt raakt, is er een probleem. Daarover een paar dingen:
1) Je schetst dat dat blijkbaar vaker gebeurt, het lijkt me belangrijk om na te gaan hoe dat kan gebeuren en wat je kunt doen om dat te voorkómen (het lijkt me ook iets voor een MIC-melding). De medewerker / organisatie heeft de verantwoordelijkheid om de toedienlijst goed op te bergen en een bepaalde periode te bewaren. 2) De apotheker is zijn/haar verantwoordelijkheid in deze situatie nagekomen door een toedienlijst te leveren. De afspraak is dat er tussentijds een nieuwe toedienlijst moet worden geleverd als er medicatie is gewijzigd. Dat is in dit geval niet aan de orde. In deze situatie zul je dus met elkaar tot een oplossing moeten komen. De apotheker is het niet verplicht om een nieuwe toedienlijst te leveren, maar jullie kunnen niet zonder. Het vraagt dus overleg, je hebt toch de toedienlijst nodig van de apotheker; mogelijk moet je hierbij je leidinggevende inschakelen. Waarbij je aangeeft dat je uitzoekt waardoor het kan gebeuren dat de toedienlijst zoekraakt en dat je actie onderneemt om zoveel mogelijk te voorkómen dat dat weer gebeurt. Mogelijk wil de apotheker het wel doen tegen een vergoeding, omdat het leveren van een extra toedienlijst een extra dienst is.
Succes!
Antoinette Bolscher Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Shirley 20/11/2019

Hoi Antoinette,

Ik heb een vraag. Als een cliënt uit de thuiszorg zijn medicatielijst kwijt is geraakt, is een apotheker dan verplicht een nieuwe lijst te leveren aan deze cliënt.

Het betreft een situatie waarin wij als thuiszorgmedewerkers de medicatie aanreiken aan de cliënt. De aftekenlijst zit in de zorgmap, die bij de cliënt thuis ligt. Soms is zo'n lijst opeens weg, en bellen wij de apotheek om een nieuwe te vragen. Maar is zo'n apotheker hier ook toe verplicht, of mag hij dit weigeren, wetende dat wij als thuiszorgmedewerkers wel de medicatie aanreiken?

Groeten,
Shirley


Antoinette Bolscher 11/11/2019

Beste Cynthia,
de situatie die je beschrijft maakt duidelijk dat de praktijk vaak veel ingewikkelder is dan in regels is te vangen. Goed dat je signaleert wat hier allemaal aan de hand is, wie er bij betrokken is, en welke risico's er zijn. Wat er op het spel staat is goede zorg voor meneer, én veilig kunnen werken voor jullie. Je zult met de belangrijkste betrokkenen (zoals client / mantelzorger, huisarts / poh, apotheek, ziekenhuis, diabetesverpleegkundige?) in gesprek moeten om samen af te spreken hoe en wat hier nu veilige zorg en veilig werken is, en wat ieder daarin kan betekenen. Daarbij uitgaand van de Veilige principes (zoals werken met een toedienlijst van de apotheek, medicatie in een baxterrol), maar wat niet kan, kan niet - als de medicatie van verschillende kanten komt, lukt die ene toedienlijst misschien niet. Wel is dan belangrijk om te weten hoe je dat dan kunt oplossen en wie het totaal bewaakt. Wie is nu waarvoor verantwoordelijk? Een arts en een apotheek zijn verantwoordelijk voor het voorschrijven, het leveren en de afstemming of de verschillende medicijnen bij elkaar passen. Als verpleegkundige / verzorgende ben je verantwoordelijk voor het toedienen van die (geaccordeerde) medicatie. Als er vóór het toedienen in de keten iets niet goed is gegaan, kun je dat signaleren en dat aankaarten bij betrokkenen.
Kortom: maak met elkaar afspraken, hoe in deze specifieke situatie samen veilige zorg kan worden geboden. Leg die afspraken goed vast in het zorgplan van meneer en met de samenwerkingspartners. Spreek ieder aan op de eigen verantwoordelijkheid, neem niet meer verantwoordelijkheid op je eigen schouders dan bij jouw functie past. Schaal dit probleem zo nodig op binnen je organisatie, als je vindt dat je geen verantwoorde zorg kunt leveren. Bestuur en management zijn verantwoordelijk om de voorwaarden te creëren (zoals afspraken met samenwerkingspartners) om veilige zorg en veilig werken te realiseren.
Ik hoop dat je hiermee verder kunt!
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Cynthia 11/11/2019

Vergeten, ik ben wijkverpleegkundige.


Cynthia 11/11/2019

Ik heb een vraag. We hebben een klant in zorg gekregen die behandeld wordt in Belgie vanwege een harttransplantatie jaren geleden. Krijgt jaarrecepten mee, sommige medicijnen zijn alleen verkrijgbaar in Belgie. Dhr heeft Diabetus, insuline afhankelijk, ook dit wordt vanuit Belgie aangestuurd, is nog niet eerder bij de poh van de huisarts geweest.
Nu dus in zorg. Hoe kunnen we onder deze omstandigheden verantwoord te werk gaan? Dochter is zeer betrokken, heeft aftekenlijsten voor ons gemaakt en ook beleid van de insuline toedienen opgeschreven voor ons. Dhr is ook moeilijk instelbaar, dus prikt 3 x daags een bloedsuiker.
Mantelzorg werkt de gehele week en verzorgt medicatie moment in de avond. Verder zijn er cognitieve problemen, veel gebeurd in de afgelopen periode. Plotselinge overlijden van echtgenote, daarna volgde ziekenhuisopname voor dhr, delier doorgemaakt. Behandeld voor beginnende hersenvliesontsteking en longontsteking.
Poh heb ik ingeschakeld, gaat contact opnemen met ziekenhuis maar geeft ook aan dat zij verder ook niet veel kan omdat aldaar de behandeling is. Hopelijk kunnen er toedienlijsten komen, maar een baxterrol zal er niet komen.
We willen dhr graag in zorg houden want de noodzaak is aanwezig, maar hoe gaan we dit op een verantwoorde manier doen?


Antoinette Bolscher 23/10/2019

Beste Jakkie,
Benen insmeren is een verzorgende handeling. Dat doe je volgens afspraken (protocol) in de organisatie. De lotion/creme/zalf kan worden geleverd door de apotheker, maar ook door een andere leverancier. Het is wat anders dan het toedienen van medicatie waarvoor de toedienlijst geldt. Het staat alleen op de toedienlijst als het gaat om een medicinale lotion/creme/zalf. Dan moet je wel aftekenen. Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Jakkie 23/10/2019

Hoe ga ik te werk met lotions om de benen mee in te smeren na het uittrekken van de therapeutische elastische kousen? Of een product als Gehwohl. Komen deze ook op de toedieningslijst of mag je deze gewoon smeren?
M. vr. gr. Jakkie (verzorgende)


Antoinette Bolscher 16/10/2019

Beste Sabine,
Het doel van een toedienlijst is dat je vóóraf checkt: wat je welke cliënt moet geven, in welke dosis en vorm en op welke tijd; en áchteraf aftekent op deze lijst - hiermee verantwoord je dat je de medicatie hebt toegediend en weten de collega's dat, zodat het niet dubbel wordt gedaan. De toedienlijst is dus belangrijk. Als je het anders wilt doen, moet je goed overwegen of het doel (veilige zorg en veilig werken) wel wordt gerealiseerd. Maar als je goede argumenten hebt, en veilige zorg en veilig werken wordt gerealiseerd, kun je als professional afwijken van regels. Bij regels geldt: pas toe of leg uit.
Kijkend naar deze situatie die jij schetst: voor deze pleisters gebruik je ook een wisselschema. De vraag is dan of dit wisselschema dezelfde informatie bevat als de toedienlijst, om vooraf te weten wat je moet doen en achteraf te kunnen verantwoorden. Dit is iets om met elkaar te bespreken in de organisatie: hoe willen wij het doen, wat vinden wij hier veilige zorg en veilige werken? En welke afspraken maken we dan hierover? Als je het structureel anders wilt doen dan de regel, dan is belangrijk dat daarover afspraken worden gemaakt in de organisatie, zodat het voor iedereen duidelijk is en er geen verwarring ontstaat.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Sabine 16/10/2019

Met betrekking tot dit onderwerp vraag ik mij af of het voldoende is om bijvoorbeeld een Rivastigmine pleister alleen af te tekenen op de lijst voor het wisselschema, of dat er zowel op het wisselschema als op de apothekerslijst afgetekend moet worden.


Antoinette Bolscher 26/8/2019

Beste Janneke,
Mij zijn dit soort bedrijven niet bekend. Wellicht kun je informeren bij de Patientenfederatie Nederland.
Antoinette Bolscher


Janneke 26/8/2019

Ik heb vanaf begin dit jaar mijn medicijnen geregistreerd via Medikaart. Ik wilde vandaag enkele wijzigingen doorvoeren en nu blijkt dat dit bedrijf helemaal niet meer bestaat. Zijn er soort gelijke bedrijven die dit soort zaken regelen.


Antoinette Bolscher 8/8/2019

Beste Petra,
Welk toedienregistratie-systeem je ook gebruikt, het gaat erom dat je de toedienlijst gebruikt om te weten welke medicatie je moet klaarzetten of toedienen, en vervolgens daarop aftekenen dat je dit hebt gedaan. Welke medicatiezorg je biedt (bijv. klaarzetten of toedienen), speek je af met de cliënt in het zorgplan. Er zijn geen specifieke normen over hoe en hoelang het moet met medicatie klaarzetten. Het moet veilig zijn, en dat moet je bekijken in de specifieke situatie.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


petra van den Bergh 8/8/2019

Moet je bij het gebruik van een elektronische toedieningsregistratie ergens registreren dat je losse medicatie hebt klaargezet?
Zijn er naast de voorwaarden "medicijnen moeten identificeerbaar zijn tot aan het moment van gebruik " normen over hoe en hoelang van te voren medicatie mag worden klaargezet?


Antoinette Bolscher 10/12/2018

Beste Yvonne,
een actueel medicatieoverzicht moet actueel zijn, dus zodra er wijzigingen zijn moet de apotheker een nieuw AMO leveren. Dat is wat in de Veilige principes staat. Als er geen wijzigingen zijn, is er dus in beginsel geen nieuw AMO nodig. Je kunt daar in de lokale situatie natuurlijk wel afspraken over maken. Bijvoorbeeld omdat er periodiek een medicatiebeoordeling wordt gedaan, of om alert te blijven of de medicatie nog klopt etc.
Antoinette Bolscher


Yvonne 7/12/2018

Moet een AMO minimaal eenmaal per jaar vervangen worden op de woonvorm, ook al is er geen verandering geweest in de medicatie?


Antoinette Bolscher 26/9/2017

Als de thuiszorgorganisatie het medicatiebeheer heeft overgenomen van de cliënt, dan hoort daar bij het bewaren van de AMO voor de cliënt. En daarnaast is een toedienlijst nodig. Dit staat in de 'Veilige principes in de medicatieketen'.
Het doel van de AMO en toedienlijst verschilt:
- de AMO is een actueel overzicht van de medicatie die de cliënt gebruikt, inclusief wat extra gegevens. Het AMO is van belang voor een voorschrijver. De cliënt moet een AMO meenemen naar de huisarts of ziekenhuis.
- de toedienlijst is een lijst voor de zorgmedewerkers waarop staat welke medicatie de cliënt moet krijgen op welk moment in welke hoeveelheid, en hierop kan worden afgetekend.
Als een cliënt medicatie in eigen beheer heeft, dan is hij zelf verantwoordelijk voor het AMO, dat moet hij vragen aan de apotheker. Een toedienlijst is dan niet nodig, want de cliënt krijgt geen hulp van een zorgmedewerker.


Manuela 22/9/2017

Afgelopen 20 weken heb ik stagegelopen in de thuiszorg, waarbij de zorgdossiers volledig herzien moesten worden. Via de apotheek is toen voor iedere cliënt een AMO (actueel medicatieoverzicht) aangevraagd. Nu loop ik opnieuw stage in de thuiszorg, bij een andere organisatie. Deze organisatie heeft enkel toedienlijsten in het zorgdossier indien wij de medicatie aanreiken/toedienen. Bij cliënten die de medicatie in eigen beheer hebben, is helemaal niets over medicatiegebruik toegevoegd. Is een AMO verplicht in het zorgdossier? En is dit dan voor alle cliënten of enkel waarbij medicatie door de zorgverleners aangereikt/toegediend wordt?


Gerda van Brummelen 21/6/2016

Beste Margriet,
Als een organisatie zorgmedewerkers taken geeft m.b.t medicatie daar is er een een indicatie voor het aanreiken/toedienen van medicatie. in dat geval hoort de apotheker een toedienlijst te verstrekken (zie afspraken Veilige Principes). Ook als dit medicatie is die niet in een baxterrol zit, bij insuline krijg je ws wel een lijst. terwijl dit ook niet in de baxter kan.
Het is verstandig de persoon die verantwoordelijk is in de organisatie voor de farmaceutische zorg in gesprek te laten gaan met de apotheker.
alternatief is ook altijd een andere apotheker vragen (marktwerking)


Margriet Ursem 24/5/2016

Onlangs, client met orale medicatie in eigen beheer, wij komen om oogzalf en oogdruppels aan te brengen i.v.m. gordelroos in het gelaat.
De apotheek verzocht om een afteken/toedienlijst. Dit wordt door de apotheek niet verstrekt, daar mevr. geen baxterrol in gebruik heeft, dus een aftekenlijst kunnen zij niet! Leveren wel een overzicht huidige medicatie. Daar blijft het bij.
Mijn vraag hoe kom ik dan aan een aftekenlijst?


Gerda van Brummelen 13/10/2014

Op de toedienlijst horen twee vakjes te staan daar waar dubbel controle vereist is.
Als dit niet zo is dan moet je deze vraag voorleggen aan de apotheker die verantwoordelijk is voor de toedienlijst. zie ook de afspraken in de veilige Principes.


Lidwien 5/10/2014

Bij medicatie via infuus of injectie is dubbelcheck nodig. Daar is vaak geen ruimte voor op toedienlijst.


Francisca Hardeman 28/7/2014

Dag Jenneke,
Dit komt uit de 'Veilige Principes in de medicatieketen'. Deze vind je onder het kopje richtlijnen. Bij de onderdeel voor de zorgmedewerker in stap 5 staat beschreven dat je per medicijn moet aftekenen.
Mvg Francisca.


Jenneke 17/7/2014

"Medicijnen in het zakje: teken per medicijn per tijdstip af na toediening"".
Waar vind ik dit terug? Op de site van de IGZ kan ik hier geen informatie over vinden.