Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Medicatieveiligheid

Veilig toedienen van medicijnen

Je dient als zorgmedewerker medicijnen toe als de cliënt dit zelf niet kan, of de verantwoordelijkheid niet kan dragen.

Als je als zorgmedewerker de verantwoordelijkheid hebt voor het toedienen van de medicatie aan de cliënt, zijn de volgende punten van belang:

Gereedmaken van medicatie (eventueel: malen)

 • Maak de medicijnen klaar volgens de geldende voorschriften.
 • Werk geconcentreerd en zorg dat je niet gestoord wordt bij het gereedmaken van medicatie.
 • Werk zoveel mogelijk met medicatie in een geneesmiddel distributiesysteem (GDS), zoals een medicatierol – het uitzetten is dan door de apotheek gedaan. Maar niet alle medicatie kan in GDS; als je zelf medicatie moet uitzetten, zorg dan dat de medicatie herkenbaar is tot het moment van toedienen aan de cliënt (in blisterverpakking laten).
 • Een vorm van gereedmaken die vaak voorkomt is malen. Of je een tablet mag vermalen of een capsule mag openbreken, moet de arts (of de apotheker) bepalen. Neem hier zelf geen beslissing over, want het is niet altijd toegestaan. Lees meer over wanneer je medicijnen mag malen

Terug naar boven

Klaarzetten, aanreiken en toedienen

Als de cliënt professionele hulp nodig heeft bij medicatie, wordt afgesproken waaruit die hulp bestaat. Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen klaarzetten, aanreiken en toedienen.

 • Spreek duidelijk af met de cliënt en met collega’s welke hulp nodig is en wat dit betekent bij deze cliënt.
 • Leg de afspraken vast in het zorgdossier. Bijvoorbeeld: wat betekent ‘klaarzetten’ bij deze cliënt? Waar ben je als zorgmedewerker verantwoordelijk voor, en waar is de cliënt zelf verantwoordelijk voor?
 • Voor die afgesproken handeling teken je vervolgens per keer af op de toedienlijst. Heb je afgesproken om medicatie klaar te zetten, dan teken je af als je de medicatie hebt klaargezet. Lees meer over aftekenen bij: Toedienregistratie
 • Blijf steeds observeren of de afgesproken hulp nog passend is, of dat er een herbeoordeling nodig is. Lees meer hierover bij: Beoordeling medicatie in eigen beheer

Terug naar boven

Wijzigingen in medicatie

De voorschrijver kan een medicatievoorschrift wijzigen. Hoe wordt dit verwerkt in de medicatie die jij moet toedienen en op de toedienlijst?

Wijziging in losse medicatie

Wijzigingen in losse medicatie worden verwerkt volgens de procedure van de organisatie. Bij wijzigingen in medicatie dient de apotheek een nieuwe toedienlijst mee te leveren of beschikbaar te stellen. Als de arts de medicatie van de cliënt stopt, moet hij dit ook doorgeven aan de apotheek, zodat dit kan worden verwerkt op de toedienlijst. In avond, nacht en weekend kan niet altijd direct een nieuwe toedienlijst worden geleverd. Zorgorganisatie en apotheek moeten samen afspreken hoe dan de informatie wordt doorgegeven. Als uitzondering kan dan bijvoorbeeld een etiket worden geleverd die op de toedienlijst kan worden geplakt, totdat er een nieuwe toedienlijst is. Uitgangspunt is dat je als zorgmedewerker geen medicatie bijschrijft op de toedienlijst, want dat is foutgevoelig en dus risicovol. Lees meer: Toedoenregistratie: uitleg over alle overzichten.

Wijziging in geneesmiddel distributiesysteem (GDS)

Wijzigingen in een geneesmiddel distributiesysteem (GDS), zoals in een medicatierol, zijn de verantwoordelijkheid van de apotheek, alleen in uitzonderingssituaties kan de zorgmedewerker dit wijzigen. Bij de wijziging dient de apotheek een nieuwe toedienlijst te leveren of beschikbaar te stellen. Lees meer: Tussentijdse wijziging in GDS

Terug naar boven

Controleren, toedienen en registreren

Voorbereiding

 • Alleen als je bekwaam bent, ben je bevoegd medicijnen toe te dienen.
 • Werk op basis van een door de apotheek aangeleverde actuele toedienlijst.
 • Wees bij het toedienen extra alert op losse medicatie, ‘zo nodig’ medicatie, wijzigingen in medicatie en medicatie op afwijkende tijden.
 • Voor medicatie in snel wisselende hoeveelheden wordt vaak, naast de toedienlijst, gewerkt met aparte kaarten waarop de hoeveelheid staat, bijvoorbeeld een insulinekaart.
 • Werk bij een voorbehouden handeling (bijvoorbeeld injectie) op basis van een schriftelijke of telefonische opdracht (uitvoeringsverzoek) van de arts.
 • Observeer voor toediening de situatie van de cliënt: is er iets bijzonders aan de hand wat reden is om niet de medicatie te geven en met een arts te overleggen?

Controleren

 • Controleer bij losse medicatie: juiste cliënt, juiste medicijn, juiste hoeveelheid, juiste tijd, juiste vorm.
 • Controleer bij medicatie in medicatierol: klopt het aantal tabletten, komt de tekst op het etiket van het zakje (bij GDS) overeen met de gegevens van de toedienlijst.
 • Neem bij onjuiste inhoud van GDS en bij twijfel altijd contact op met apotheek en/of arts volgens afspraken binnen de organisatie.
 • Zorg waar nodig voor dubbele controle volgens de afspraken binnen de organisatie.

Toedienen en registratie

 • Dien de medicatie toe zoals voorgeschreven.
 • Na toedienen (of aanreiken of klaarzetten, wat is afgesproken), teken je op de toedienlijst af per medicijn (ook bij GDS) dat je die handeling hebt gedaan. De paraaf moet duidelijk naar de medewerker te leiden zijn, bijvoorbeeld door eerste letter van voor- en achternaam.
 • Geef aan als de medicatie niet is toegediend of ingenomen. Doe dit op de manier die is afgesproken met elkaar in de organisatie. Geef ook het waarom aan (in het zorgdossier).
 • Bewaar de toedienlijst conform de afspraken. Maak afspraken over hoe om te gaan met oude toedienlijsten. Er mag geen verwarring bestaan over wat de meest actuele lijst is. Zorg dat er altijd maar één toedienlijst in het dossier van de cliënt aanwezig is. Van oude toedienlijsten moet in één oogopslag duidelijk zijn dat zij niet meer actueel zijn.
 • Signaleer en registreer de werking en eventuele bijwerkingen in het zorgdossier.
 • Adviseer de cliënt om bijwerkingen te melden aan de arts, of meld het in overleg met de cliënt, zelf.
 • Meld incidenten volgens afspraken in de zorgorganisatie. Bespreek en leer van deze incidenten.

Veelgestelde vragen


Mag een helpende (plus) of een SPW’er medicatie toedienen? Als losse medicatie niet mag, mogen zij dan wel medicatie in Baxterzakjes toedienen?

Bij alle medicatie geldt dat een medewerker bekwaam moet zijn om deze te geven. Dat geldt dus zowel voor medicatie in baxter als voor losse medicatie. Je mag datgene doen, waarvoor je bekwaam bent. Bekwaam houdt in dat je de juiste kennis, kunde (vaardigheden) en houding hebt voor de handeling die je doet. Als medewerker ben je altijd zelf verantwoordelijk voor wat je doet. Je moet geen handelingen doen waartoe je niet bekwaam bent. Onbekwaam betekent: onbevoegd. De organisatie is verantwoordelijk voor voldoende bekwame medewerkers om de handelingen die nodig zijn, te doen.

Werken met medicatie is risicovol: het gaat om méér dan het aanreiken van een zakje of de losse medicatie. Het gaat ook om bijvoorbeeld kennis voor het observeren en signaleren. Wat is de situatie van de client? Is de client misschien in een zodanige toestand dat je de medicatie níet moet geven? En ook moet je kunnen signaleren van bijwerkingen en weten wat dan te doen. In de Leidraad bekwaamheid staat beschreven wat je moet kennen en kunnen om te werken met medicatie.


Hoe om te gaan met medicatie op dagbesteding?

Dagbesteding betreft een steeds groter wordende groep. In ieder geval geldt ook hier dat de medicatiezorg veilig moet zijn. De situaties van dagbesteding zijn zeer divers en er zal dan ook ‘op maat’ van de locaties beleid moeten zijn. Cliënten moeten veilige zorg krijgen en medewerkers moeten veilig kunnen werken. Daarvoor zijn op de dagbesteding dezelfde gegevens nodig als thuis of in het verpleeghuis voor het toedienen van medicatie.

Uitgangspunt is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is voor de medicatie, tenzij hij dat niet kan. Voor de beoordeling daarvan en voor het zo nodig overnemen van medicatiebeheer ligt er een verantwoordelijkheid bij zowel degene die de dagelijkse zorg verleent: bijvoorbeeld thuiszorg, intramurale zorg, ouders) als bij de medewerkers van dagbesteding.

 • Degenen die de dagelijkse zorg verlenen (thuis, in woonsetting) zijn verantwoordelijk voor een goede overdracht aan dagbesteding. Zij moeten de juiste informatie doorgeven aan dagbesteding. Daarbij hoort het zorgen voor een toedienlijst (van de apotheek) en deze geven aan de dagbesteding.
 • Medewerkers van de dagbesteding zijn verantwoordelijk voor goede medicatiezorg op de dagbesteding. Zij moeten vragen aan dagelijkse zorgverleners: welke informatie hebben wij nodig?

De toedienlijst voor de dagbesteding blijkt in de praktijk vaak een probleem. De apotheker weet vaak niet dat die (extra) toedienlijst nodig is. Daarom is het belangrijk dat de dagelijkse zorgverlener hierover overlegt met de apotheker en uitlegt waarom de toedienlijst nodig is en dat medicatie in GDS (baxter) de voorkeur verdient. Een alternatief is met de arts overleggen of de medicatie zoveel mogelijk op tijden kan worden gepland dat de cliënt thuis is.


Mag een professional in voorkomende situaties medicatie van de cliënt achter slot en grendel opbergen bij cliënten thuis met (beginnende) dementie?

Toelichting

Met het langer zelfstandig thuis wonen, komt de vraag op naar veilig medicatiebeheer thuis. Er zijn situaties waarin het het beste lijkt om thuis medicatie afgesloten voor de cliënt op te bergen, mag dat?

Antwoord Platform Medicatieveiligheid:

Een cliënt thuis is in beginsel zelf verantwoordelijk voor opslag en beheer van medicatie. Als de thuiszorg het vanwege de veiligheid nodig vindt dat medicatie achter slot en grendel wordt bewaard, dan moeten zij dat bespreken met de cliënt of zijn vertegenwoordiger. Het is ook belangrijk om dit met de huisarts af te stemmen. De zorgmedewerker (en/of huisarts) bespreekt met de cliënt (en/of vertegenwoordiger) wat de risico’s zijn, waarom afgesloten bewaren in deze situatie veiliger is, waarom de cliënt eventueel bezwaar heeft en hoe die bezwaren mogelijk kunnen worden weggenomen.

Je mag de medicatie afgesloten bewaren als:

 • de cliënt wilsbekwaam is en de cliënt ermee instemt;
 • de cliënt wilsonbekwaam is en de vertegenwoordiger ermee instemt.

Let op: Leg afspraken goed vast in het zorgdossier.

Wet zorg en dwang

Als de cliënt (of vertegenwoordiger) níet wil dat de medicatie afgesloten wordt bewaard, dan is er een andere situatie. Dan wordt de Wet zorg en dwang (Wzd) van belang. De Wzd is ook in thuissituaties van toepassing, als:

 • de cliënt een indicatie heeft voor langdurige zorg (met grondslag pg of vg) of
 • een arts heeft vastgesteld dat de cliënt, wegens een psychogeriatrische-stoornis of verstandelijke beperking, zorg nodig heeft in de zin van de Wzd.

Als de cliënt wilsbekwaam is en instemt, dan kan, ook volgens de Wzd, de medicatie achter slot en grendel.

Is de cliënt wilsonbekwaam, dan beslist de vertegenwoordiger:

 • Stemt de vertegenwoordiger in, dan kan de medicatie achter slot en grendel.
 • Stemt de vertegenwoordiger wel in, maar verzet de cliënt zich, dan gelden de regels voor toepassing van onvrijwillige zorg (zie hierna).
 • Stemt de vertegenwoordiger niet in, dan kan de medicatie toch achter slot en grendel, onder de voorwaarde dat de regels voor toepassing van onvrijwillige zorg worden gevolgd.

Regels voor onvrijwillige zorg

Toepassing van regels voor onvrijwillige zorg houdt in dat het afgesloten bewaren van medicatie in het zorgplan moet worden opgenomen en dat de zorgverantwoordelijke hierover overleg moet voeren met een deskundige van een andere discipline, toestemming nodig heeft van een arts (tenzij de zorgverantwoordelijke zelf arts is), en goedkeuring nodig heeft van de Wzd-arts. Dit alles dus voordat het in het zorgplan kan worden opgenomen. Verder is periodieke evaluatie nodig, waarbij nog een deskundige betrokken moet worden (samen met de reeds genoemden).

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Antoinette Bolscher 23/1/2023

Dag Monique,
Ook als de cliënt deels het eigen beheer heeft en jij alleen een bepaalde handeling doet, heb je een toedienlijst nodig. Dat hoort bij jouw professionele verantwoordelijkheid. Het klopt niet dat de client zegt dat hij alles in eigen beheer heeft, want er is een stukje van het proces dat jij moet doen. Aan de hand van de toedienlijst kun je zien wat je moet aanreiken (ingeven in deze situatie); en teken je af dat je het hebt gedaan. De cliënt heeft in de situatie zoals jij beschrijft een verantwoordelijkheid, maar jij als professional hebt ook jouw eigen verantwoordelijkheid. Jij moet weten wat je geeft / in zijn mond stopt en of dat klopt. En je moet kunnen aftekenen zodat duidelijk is dat de medicatie van dit moment is gegeven. Stel bijvoorbeeld dat er na jouw een collega komt, en de client en/of de collega weet niet (weet niet meer) of de medicatie nu wel of niet is genomen, wat moet die collega dan doen? Op de aftekenlijst kan ze zien dat het is gegeven.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Monique 21/1/2023

Ik heb een cliënt die de medicatie zelf regelt. Hij kan hem alleen zelf niet innemen ivm fysieke beperking. Hij zegt wat hij moet nemen en ik stop het in zijn mond.
Hij wil niet dat er een aftekenlijst gebruikt wordt omdat hij alles in eigen beheer heeft. Is een aftekenlijst verplicht?


Antoinette Bolscher 5/12/2022

Dag Eline,
Uitgangspunt is dat de apotheek voor alle medicatie een toedienlijst levert. Het doel van de toedienlijst is 1) stuurinformatie (weten wat je wanneer aan wie in welke vorm en dosis moet geven) én 2) om daarop te verantwoorden (aftekenen / paraferen) dát je die medicatie hebt gegeven. Ook kan er evt. aanvullende info over de medicatie op komen te staan. Een uitvoeringsverzoek is iets anders dan een toedienlijst. Met een uitvoeringsverzoek geeft een arts 'opdracht' voor het uitvoeren van een voorbehouden handeling. In geval van een voorbehouden handeling waarbij medicatie aan de orde is, hoeft dan niet de hoeveelheid daarop te staan; die kan immers ook wisselen. Ook kun je er niet op aftekenen. Het is dus belangrijk om wél een toedienlijst te regelen bij de apotheek.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


eline van dongen 5/12/2022

Hoi,

wat zijn de regels met betrekking tot medicatieregistratie wanneer er geen deellijst wordt geleverd door de apotheek omdat het om zeer specialistische medicatie in de thuissituatie gaat? wij gebruiken dan een uitvoeringsverzoek en een recept maar is dat voldoende?

Groeten


Antoinette Bolscher 10/11/2022

Dag Renske,
Het begint met dat je met de client afspreekt wat je als professional doet, en wat de client doet. Die afspraken leg je vast in het zorgplan. Voor het uitvoeren van die afspraak teken je vervolgens af.
Wat je hier doet zou ik aanreiken noemen. In het zorgplan beschrijf je dus wat dat in deze situatie inhoudt - wat doet de client, wat doet de professional.
In de situatie van aanreiken ben je er dus bij en je controleert op het moment van toedienen zelf door de client.
Klaarzetten houdt in het klaarzetten van de medicatie voor een later moment waarop de client dan zelf de medicatie gebruikt, bij dat gebruiksmoment ben je dan niet zelf bij.
Toedienen houdt in dat je de medicatie zelf als professional toedient.
De begrippen zijn gedefinieerd in de Leidraad bekwaamheid bij medicatie geven, van V&VN, achterin in deze Leidraad. Zie:
https://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/medicatieveiligheid/Leidraad-bekwaamheid-medicatie-langdurige-zorg.pdf
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter/ActiZ


Renske Haakma 10/11/2022

Hoe moet je aftekenen als de cliënt zelf insuline pen klaarmaakt en toedient, en jij als zorgverlener kijk mee of ze pen juist opdraaien en injecteren?
Is dit dan aanreiken, toedienen of klaarzetten?


Antoinette Bolscher 3/10/2022

Beste Annemieke,
Het is belangrijk dat er goed wordt afgesproken wie welke verantwoordelijkheid heeft: wat doet de client zelf mb.t. de medicatie, wat doet de thuiszorg? En als afspraken niet worden nagekomen, dat te bespreken.
Als is afgesproken dat de thuiszorgmedewerker de medicatie aanlevert, dan moet dat gebeuren door iemand die daartoe bekwaam is, omdat zowel de zorgorganisatie als de zorgmedewerker als professional dan een professionele verantwoordelijkheid heeft.
Dit kan niet zomaar worden overgenomen door een servicemedewerker van de woonvorm. Als die medewerker niet bekwaam is om medicatie te geven, dan treedt zij buiten haar verantwoordelijkheid als ze toch medicatie geeft. Dat moet zowel die medewerker als de organisatie niet willen. Je kunt het niet vergelijken met een buurvrouw of mantelzorger, omdat die niet werken als professional en niet werken onder de verantwoordelijkheid van een organisatie.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Annemieke 3/10/2022

Ik woon in een particuliere woonvorm. Voorheen was er ook zorgpersoneel. Dat is nu ‘omgezet’ in servicemedewerkers.
Zorg wordt er nu geleverd door thuiszorgorganisaties.
Echter er gaat wel eens wat mis met medicatie. (Wel klaargezet, niemand die aanzet geeft of inname controleert.
Mijn vraag is: mag, indien de apotheek baxter aanlevert, een servicemedewerker (soms met verouderde ziekenverzorgingsdiploma’s of niveau 2-4 ook niet bijgeschoold) deze medicatie aanreiken op de toedieningstijd?

Ik vraag het omdat je als familie wel medicatie mag aanreiken. Dan zou een niet bevoegd/bekwaam iemand zoals servicemedewerker of bv buurvrouw dat mogelijk ook kunnen doen.

Alvast hartelijk dank voor uw reactie


Antoinette Bolscher 29/8/2022

Beste P van Strien,
De vraag over het innemen van medicatie in een persoonlijke specifieke situatie kun je het beste stellen aan de arts of apotheker.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


P van Strien 27/8/2022

Wat is het beste heb jicht om med. Innemen staand of zittend


Antoinette Bolscher 30/5/2022

Dag Charmaine,
ik kan je niet naar een vindplaats hiervoor verwijzen. In het algemeen is het dragen van handschoenen van belang ivm hygiene en bij bepaalde medicatie ook ivm de gezondheid van de zorgverlener (voorkomen van huidcontact bij bepaalde cytostatica, antibiotica etc.). Wellicht kan een apotheker meer informatie geven?
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Charmaine 29/5/2022

Hallo,

Ik probeer overal informatie te vinden over het veilig geven van medicatie. Hierbij heb ik het bijvoorbeeld ook over handschoenen aan hebben. Ik kan amper informatie vinden over het dragen van handschoenen tijdens het geven van de medicatie.
Met vriendelijke groet, Charmaine
Verzorgende IG in opleiding


Antoinette Bolscher 6/4/2022

Dag Paula,
Het verschilt per medicijn hoeveel ruimte er is wat betreft het toedienmoment. Bepaalde medicatie moet bv een half uur vóór de maaltijd, dan is het toedienmoment dus cruciaal. Andere medicatie is minder precies tijdgebonden, en kan er wel bijv. een uur speling zijn; maar er is wel een goede spreiding nodig (dus niet de medicatie van 8u om 10u geven en die van 12u om 11u). Het vraagt dus overleg met de arts en / of apotheker om na te gaan welke 'ruimte' er is bij welke medicatie en cliënt. En daarbij speelt natuurlijk ook het dagritme van de cliënt zelf mee.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Paula 6/4/2022

Vanuit de woonzorg gaf een vpk aan dat het geven van de medicatie in de ochtend niet juist gebeurd doordat er bijvoorbeeld bij alle bewoners med in het elektronisch toedieningsdossier op 8 uur staat en vaak pas wordt gegeven tijdens het adl moment. Wat zijn de regels hierin? De apotheek zet het standaard op 8 uur, ik kan me voorstellen dat bewoners het niet appreciëren dat je ze al vroeg wakker maakt voor de medicatie. Soms moeten mensen ook vooraf of tijdens de inname eten.

Lopen meer mensen hier tegen aan en hoe is dit wettelijk bepaald?


Antoinette Bolscher 15/3/2022

Beste Irene, in de 'Leidraad bekwaamheid' staan omschrijvingen van de begrippen 'klaarzetten, aanreiken en toedienen' van medicatie.
Kern:
Klaarzetten: medicijnen neerzetten voor de client totdat de cliënt deze zelf inneemt of toedient. Dit kan dus zijn vóór het betreffende tijdstip dat de medicatie moet worden ingenomen.
Aanreiken: als de cliënt fysiek niet zelf in staat is om de medicijnen te pakken, maar wel mentaal in staat is om de juiste medicatie en toedienwijze te controleren. Aanreiken gebeurt op het betreffende moment dat de medicatie moet worden ingenomen.
Toedienen: medicijnen worden door de zorgmedewerker toegediend als de cliënt zelf niet de verantwoordelijkheid kan
dragen om de medicatie in te nemen, aan te brengen of in te brengen volgens voorschrift.
Zie voor de Leidraad, onderaan deze pagina, bij de bron:
https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/bekwaam-en-bevoegd
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Irene 15/3/2022

Beste Antoinette,
Op de website wordt beschreven dat medicatie toegediend, aangereikt of klaargezet kan worden. Wat is het verschil tussen deze drie vormen?
Groetjes, Irene


Antoinette Bolscher 2/3/2022

Beste A.R.,
'Zelfzorgmedicatie' mag je als professional inderdaad alleen toedienen als het is goedgekeurd of voorgeschreven door de arts en op de toedienlijst is vermeld. Zie voor meer info:
https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/toedienregistratie-amo
Hartelijke groeten,
Antoinette Bolscher Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter/ActiZ


A.R. 18/2/2022

De huisarts die betrokken is bij deze locatie (GGZ instelling) zegt dat wij zelfhulpmedicatie die gekocht kan worden bij de drogist, aan onze bewoners mogen geven, zonder dat dit op de toedienlijst staat. Dus zonder dat dit door een arts is voorgeschreven. Denk aan Paracetamol, neusspray, hoestdrank of tea tree olie.

Ik was in de veronderstelling dat als ik Paracetamol of andere zelfhulpmedicatie aan een bewoner geef, ik dit moet kunnen aftekenen op de toedienlijst.

Graag hoor ik wat hier de regels voor zijn zodat wij dit als instelling kunnen naleven. Bedankt!


Antoinette Bolscher 4/2/2022

Dag Nelie,
Degene die daadwerkelijk toedient is uiteindelijk verantwoordelijk voor de toediening, en die zal dus ook de controle (opnieuw) moeten doen en aftekenen voor de toediening.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Nelie 2/2/2022

Als je tijdens het toedienen van medicatie de hulp inroept van een andere collega (bijvoorbeeld omdat het je niet lukt om medicatie via de Venflon toe te dienen) en deze collega dient vervolgens de medicatie toe, wie is dan verantwoordelijk voor de toediening: jijzelf of de collega? En als dit de collega is: zou deze dan voorafgaand aan de toediening ook (opnieuw) een controle op de 5 J's uit moeten voeren? En zou dit dan ook de persoon zijn die af moet tekenen voor de toediening in plaats van jijzelf?


Antoinette Bolscher 1/2/2022

Dag Lisa,
nee er zijn geen regels over hoeveel tabletten je in 1 keer mag geven. Het gaat om aanreiken/toedienen van de medicatie die is aangegeven op de toedienlijst voor dat tijdstip.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Lisa 1/2/2022

Is er een regel voor hoeveel tabletten je in 1 keer mag aanreiken/toedienen? D.m.v. een medicatie cupje?


Antoinette Bolscher 10/12/2021

Beste Roos,
Je onderwerp gaat over online aftekenen; waarbij denk ik aftekenen het 'slotstuk' is van de handeling. Bij etdr gaat er om dat de toedienlijst digitaal beschikbaar is, met de voordelen daarvan (zoals actualiteit), en de toediening aan de hand van die digitale toedienlijst. Ik ken geen wetenschappelijke artikelen hierover; wel zijn er artikelen te vinden als je zoekt op digitaal medicatie aftekenen. En er is praktijkkennis beschikbaar uit proeftuinen. Zie:
https://www.samenvoormedicatieoverdracht.nl/deelnemen/sectors/verpleging/
Succes!
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Roos Metselaar 8/12/2021

Beste Antoinette,

Ik zit in mijn laatste jaar van mijn opleiding tot verpleegkundige. Nu ben ik bezig voor het vak kwaliteitszorg met het maken van een oefenpaper. Het onderwerp gaat over het online aftekenen van medicatie. Ik heb zelf de voor- en nadelen van het medicatie online en medicatie op papier aftekenen ondervonden. Voor mijn paper ben ik op zoek naar de vraag of medicatie online aftekenen een betere manier is dan aftekenen op papier. Heeft u misschien een onderbouwing of artikelen met een wetenschappelijke onderbouwing waar ik informatie uit kan halen?

Met vriendelijke groet,
Roos


Antoinette Bolscher 3/12/2021

Aanvulling op mijn antwoord aan Mercedes - een nare typefout: het moet natuurlijk zijn een haRtelijke groet! :)
Antoinette


Antoinette Bolscher 3/12/2021

Dag Mercedes,
onder het thema dubbele controle is hier informatie over te vinden.
https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/dubbele-controle
Even kort antwoord op jouw vragen:
Dubbele controle is nodig bij losse risicovolle medicatie (zie de lijst dubbel te controleren medicatie). Die controle is een professionele norm (vastgelegd in de Veilige principes): vanuit professioneel oogpunt (goed werk, goede zorg) is het belangrijk om die controle te doen. Dubbele controle doe je om risico's zoveel mogelijk te voorkomen of te verkleinen. En dan gaat het om risico's voor de client (voorkómen dat hij verkeerde medicijnen krijgt) én om risico's voor de professional (voorkómen dat je als professional fouten maakt - een fout met medicatie kan grote gevolgen hebben voor de client en daarmee ook voor de professional die die fout heeft gemaakt).
Het gaat om een dubbele controle vóórdat je medicatie toedient (controle: juiste client, juiste medicatie, juiste dosering, juiste vorm, juiste tijd). Degene die de dubbele controle heeft gedaan, parafeert voor de controle. Degene die de medicatie toedient, parafeert ná dat de medicatie is toegediend: je parafeert voor het (juist) toedienen.
De Wet BIG gaat over bekwaamheid: om medicatie toe te dienen (of een andere professionele handeling), moet je bekwaam zijn. Dat gaat dus over de bekwaamheid van de professional.
https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/bekwaam-en-bevoegd
De WKKGZ zegt (o.a.) dat een zorgorganisatie goede zorg moet verlenen, dat is de verantwoordelijkheid van de organisatie (en die moet dus bijv. zorgen dat er bekwame medewerkers zijn).
De Geneesmiddelenwet gaat hier niet over.
Ik hoop dat je hiermee verder komt.
Hatelijke groet,
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter/ActiZ


Mercedes 3/12/2021

Hi!

Ik ben 4e jaars BBL studente verpleegkunde. Ik hou mijn verbeterplan over het vier ogen principe (dubbele controle) met als uitgangspunt het waarborgen van medicatieveiligheid. Ik vroeg mij af.. Welke wetgeving is van toepassing indien medicatie niet dubbel geparafeerd wordt, maar wel vereist is vóór toediening? En waarom dan? Ik snap dat de Wet BIG hier een rol speelt, je moet immers wel bevoegd en bekwaam zijn mocht je überhaupt medicatie willen delen. En de wet WKKGZ, wat weer doelt op de kwaliteit van zorg, veilige principes. Heeft de Geneesmiddelen wet hier ook mee te maken?

Ik hoor graag van u.

Mvg,

Mercedes.


Antoinette Bolscher 10/11/2021

Dag S. el Fakir,
Als je medicatie aanreikt, moet op het moment van aanreiken duidelijk zijn welke medicatie je toedient. Als dat niet duidelijk is, is er geen sprake van veilige zorg en veilig werken; in zo'n situatie en met deze voorwaarden kun je dus niet de afspraak maken dat de zorgmedewerker de medicatie aanreikt.
Een alternatief voor de weekdoos is dat de apotheek de medicatie in medicatiezakjes (Baxterrol) aanlevert. Met daarbij een toedienlijst waarop staat aangegeven welke medicatie moet worden aangereikt, en waarop je kunt aftekenen.
Met hartelijke groet,
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Soumaya 10/11/2021

Goedendag,

Wij hebben een cliënt in zorg (thuiszorg) waarbij de medicatie door de mantelzorg wordt uitgezet in een weekdoos. I.v.m. werk is mantelzorg niet in staat om deze aan te reiken en is ons gevraagd om dat te doen.
Hoe dienen wij dit af te tekenen? Er is op het moment van aanreiken niet duidelijk welke medicatie wordt gegeven.

Mvg,
S. el Fakir
Wijkverpleegkundige


Antoinette Bolscher 4/1/2021

Beste Yvonne,
met excuus dat je niet eerder antwoord van mij hebt gehad; deze vraag is helaas niet bij mij binnengekomen en zie ik nu pas.
Of je bekwaam bent, is iets wat je zelf en met de organisatie waar je werkt, moet bepalen. Bekwaam houdt in dat je de kennis hebt, de juiste vaardigheden en de juiste houding, om de gevraagde handeling te doen, in dit geval: medicatie toe te dienen.
Je hoeft niet perse een diploma te hebben.
Meer houvast kun je vinden in de Leidraad Bekwaamheid van V&V, zie de link die onderaan deze pagina, onder 'Bron' staat:
https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/bekwaam-en-bevoegd
Hartelijke groet,
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter / ActiZ


Yvon 24/9/2020

Beste Antoinette,

Ik ben een 2e jaars HBO-V student, nu op stage in een verpleegtehuis. Ik vraag mij af of ik zelf medicatie mag geven aan de cliënten. Wij hebben dit in lessen geoefend en ik heb een voldoende voor medisch rekenen gehaald. Op mijn stage weten ze ook niet precies wanneer iemand bekwaam en wanneer niet is. Mijn hogeschool geeft ook weinig duidelijkheid. Kun jij me helpen?


Kees Vogelesang 13/2/2020

In reactie op Diana (21/12/2019) en Antoinette (23/12/2019).

Wij zijn toevallig bezig met een dergelijk 'systeem'.
Het is eenvoudiger dan een volautomatische medicijndispenser, maar kan worden afgesloten, het is ook mogelijk met meldingen te werken en kan worden meegenomen.
We zijn benieuwd naar meningen van professionals, dus ik zou jullie graag uitnodigen om van gedachten te wisselen hierover.
Ik ben makkelijk te bereiken via de Medido organisatie.


Antoinette Bolscher 23/12/2019

Beste Diana,
Ik ken zo'n systeem niet, maar ik ken niet alle producten in de markt, dus misschien bestaat het wel.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Diana 21/12/2019

Hallo Antoinette,

is er een systeem waarin medicatie meegenomen kan worden vanaf de woonlocatie naar dagbesteding dat afgesloten kan worden zodat een bewoner niet zelf bij de medicatie kan?

Mvg
Diana


Antoinette Bolscher 4/12/2019

Beste Peggy,
In wetten is in algemene zin vastgelegd dat zorgorganisaties en professionals verantwoordelijk zijn voor het verlenen van goede zorg. Wát goede zorg is, is uitgewerkt in professionele normen. Voor medicatieveiligheid bijvoorbeeld in de Veilige principes. Daarin is vastgelegd dat je moet aftekenen voor het toedienen van medicatie. Waarom moet je aftekenen?
Medicatie dien je toe aan de hand van een toedienlijst om te controleren wat je in welke dosis en welke vorm aan wie moet geven en op welke tijd. Vervolgens teken je af op de toedienlijst: daarmee verantwoord je dat je dat gecontroleerd hebt en het hebt toegediend. Naderhand is dus na te gaan dát het is toegediend en door wie. Aftekenen is dus van belang zodat duidelijk is dát het is toegediend, en dus niet de fout wordt gemaakt dat het dubbel wordt toegediend. En er kan worden gesignaleerd als het níet is toegediend. Dat is dus van belang voor veilige zorg voor de cliënt, én voor veilig werken van de professional.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Peggy 4/12/2019

Beste Antoinette,

is het aftekenen van (risicovolle) medicatie bij wet verplicht?
Zo ja; geldt dit ook voor het toedienen van insuline via een insulinepomp?

alvast dank voor het antwoord en met groeten, Peggy


Antoinette Bolscher 20/11/2019

Beste Shirley,
Het is de verantwoordelijkheid van de apotheker om een toedienlijst te leveren zodat de (thuis)zorgmedewerker medicatie kan toedienen. Dat is een dienst die de apotheker levert. Als dan de toedienlijst kwijt raakt, is er een probleem. Daarover een paar dingen:
1) Je schetst dat dat blijkbaar vaker gebeurt, het lijkt me belangrijk om na te gaan hoe dat kan gebeuren en wat je kunt doen om dat te voorkómen (het lijkt me ook iets voor een MIC-melding). De medewerker / organisatie heeft de verantwoordelijkheid om de toedienlijst goed op te bergen en een bepaalde periode te bewaren.
2) De apotheker is zijn/haar verantwoordelijkheid in deze situatie nagekomen door een toedienlijst te leveren. De afspraak is dat er tussentijds een nieuwe toedienlijst moet worden geleverd als er medicatie is gewijzigd. Dat is in dit geval niet aan de orde. In deze situatie zul je dus met elkaar tot een oplossing moeten komen. De apotheker is het niet verplicht om een nieuwe toedienlijst te leveren, maar jullie kunnen niet zonder. Het vraagt dus overleg, je hebt toch de toedienlijst nodig van de apotheker; mogelijk moet je hierbij je leidinggevende inschakelen. Waarbij je aangeeft dat je uitzoekt waardoor het kan gebeuren dat de toedienlijst zoekraakt en dat je actie onderneemt om zoveel mogelijk te voorkómen dat dat weer gebeurt. Mogelijk wil de apotheker het wel doen tegen een vergoeding, omdat het leveren van een extra toedienlijst een extra dienst is.
Succes!
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Shirley 20/11/2019

Beste Antoinette,

Ik ben werkzaam in de thuiszorg. Wij werken met een papieren dossier dat thuis ligt bij de cliënt. De aftekenlijst zit daarin. Soms komt het voor dat er plotseling een lijst mist of dat een zorgvrager deze kwijt is geraakt. In die gevallen bel ik de apotheek om een nieuwe lijst te vragen.

Vandaag weigerde een apotheek deze lijst te sturen. Zij zegt dat het niet haar verplichting is, ook na mijn uitleg dat wij medicatie alleen mogen aanreiken als dit is gecontroleerd en afgetekend op de aftekenlijst.

Mijn vraag: is een apotheker verplicht om een nieuwe lijst te sturen als de oude zoek is geraakt en de medicatie wel door thuiszorg wordt aangereikt? En zo niet, wat moeten wij dan doen als de apotheker geen lijst stuurt?

Groeten,
Shirley


Antoinette Bolscher 4/11/2019

Beste Tamara,
Waar het omgaat is dat je aftekent voor wat je hebt afgesproken aan hulp bij de medicatie. Wat die hulp is, kan per client verschillen, bijv. klaarzetten, aanreiken of toedienen. Je tekent af als je de hulp die je hebt afgesproken, hebt gegeven. Het maakt niet uit de toedienregistratie elektronisch is of niet. Heb je afgesproken in het zorgplan dat je de medicatie toedient aan de client, dan teken je daar voor af. Heb je afgesproken dat je de medicatie klaarzet, en dat de client zelf verantwoordelijk is voor het innemen, dan teken je af voor het klaarzetten. Als je niet zelf hebt gezien dat een client de medicatie heeft ingenomen, dan kun je niet voor het innemen aftekenen. Het innemen is dan de verantwoordelijkheid van de client zelf (waarbij je dit natuurlijk alleen kunt afspreken als de client daartoe in staat is). Je kunt wel bijv. afspreken dat je controleert of het medicijnbekertje leeg is. Die afspraak moet dan in het zorgplan staan. Het paraaf op de toedienlijst verwijst naar de afspraak in het zorgplan.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Tamara Stoffelen 4/11/2019

Hallo Antoinette,
In de thuiszorg werken we met de ETDR, de electronische toedienregistratie mbt de medicatie.
Nu zijn er een aantal clienten die in de avond controle nodig hebben voor de medicatie, of ze die ingenomen hebben. Hoe moet dit afgetekend worden? onder eigen beheer of??


Antoinette Bolscher 19/10/2019

Beste Mireille,
Blaaspoelen met NaCl is een verpleegtechnische handeling. Het is wat anders dan het toedienen van medicatie waarvoor de toedienlijst geldt. De spoelvloeistof kan worden geleverd door de apotheker, maar ook door een andere leverancier.
Je moet deze handeling wel registreren (volgens de afspraken hierover in de organisatie), het is een risicovolle handeling waar goed overzicht van moet zijn of en wanneer die is uitgevoerd door wie. Maar dit hoort niet op de medicatie-toedienlijst (tenzij er ook medicatie wordt toegediend bij de blaasspoeling, maar dan teken je af op de toedienlijst voor het toedienen van de medicatie, het blaasspoelen als handeling hoort elders).
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Mireille Heemstra 18/10/2019

Blaasspoeling (NACL) moet dit op de toedieningslijst vermeld staan om af te kunnen tekenen? Heb meerdere sites geraadpleegd echter kan ik het antwoord niet vinden. Hoop dat jullie mij hier antwoord op kunnen geven.


Antoinette Bolscher 11/7/2019

Beste Marjolein,
ik weet niet of er 'oefen-medicatiezakjes' bestaan. Je zou dit kunnen vragen bij een leverancier van deze medicatierollen, via de apotheker.
Succes!
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Marjolein Oonk 10/7/2019

Hallo Antoinette,

Waarschijnlijk een vraag die je nog niet eerder hebt gehad. Als opleidingsfunctionaris ben ik dagelijks bezig om medewerkers te scholen op veelvoorkomende (VR) handelingen. Hieronder valt ook het verstrekken van medicatie uit een baxterrol.

Wij zijn op zoek naar baxterzakjes (placebo) om mee te oefenen. Weet u of dit bestaat en hoe ik hieraan kan komen?

Alvast bedankt,
MVG


Antoinette Bolscher 29/3/2019

Beste Ilse,
In het algemeen zit medicatie die oplosbaar is, niet in baxter samen met andere medicatie (i.v.m. mogelijk verkeerde uitwisseling tussen die medicijnen). Het is inderdaad niet de bedoeling dat een zorgmedewerker medicatie uit een zakje met meerdere medicijnen zoekt om die ene tablet op te lossen; er is het risico dat de verkeerde tablet wordt uitgezocht en opgelost. Het verdient de voorkeur dat die tablet die moet worden opgelost, apart wordt geleverd (wat overigens wel weer het risico geeft dat die wordt vergeten).
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


ilse willemen 25/3/2019

hoi
Bij ons in het team heerst er verwarring over medicatie die opgelost "MAG"worden zoals acetylsalisylzuur.Op de baxterrol en TDl staat NIET dat de tablet opgelost moet worden alleen de afkorting dispenser.Echter momenteel gaan collega's in de bexterrol op zoek naar de acetylsalisylzuur middels de beschrijving op t zakje (vorm,kleur ) en lossen deze alsnog op.Ik heb contact gehad met de apothekers en die geven aan dat het oplosbare tablet opgelost moet worden als het in de bexterrol zit en het er bij beschreven wordt.
Theoretisch zou dit tabletje mi dan ook los verpakt moeten worden in een zakje .ik vraag me af of je nu niet meer fouten kunt gaan maken door zelf "op zoek "te gaan naar dit tabletje en "aan te nemen"dat dit het juiste op te lossen tabletje is

Hoor graag jullie meningen hierover


Antoinette Bolscher 19/3/2019

Beste Will,
Medicatie die niet meer herkenbaar is na uitzetten (uitzetten vanuit een potje, gehalveerd en niet meer herkenbaar) is zeer risicovol en dus niet aan te raden. Als je het toch zou moeten doen, bespreek dan met de apotheker wat een veilige werkwijze is (is de medicatie bijv. op andere wijze of in een andere dosering te leveren?).
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Will 18/3/2019

Er staat bij uitzetten; herkenbaar is tot het moment van toedienen aan de cliënt. Hoe zit dat met losse pilletjes in een potje? En dan met name de pilletjes die je moet breken. Mag je het restant van dit pilletje bewaren aangezien deze dan niet meer zijn originele vorm heeft?

Will - verpleegkundige


Antoinette Bolscher 11/3/2019

Beste Saskia,
Het uitgangspunt is dat je afspreekt met de cliënt welke hulp je biedt bij de medicatie (bijv. toedienen, aanreiken of klaarzetten), die afspraak leg je vast in het zorgplan en per keer teken je af op de toedienlijst voor die afgesproken handeling. Bij de situatie die jij noemt hebben jullie afgesproken dat jullie alleen controleren OF de medicatie is ingenomen (dus of de cliënt het niet is vergeten; het aftekenen betekent in deze situatie dus dat jullie gevraagd / gecontroleerd hebben of de cliënt de medicatie heeft ingenomen). De cliënt is in deze situatie dus zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste hoeveelheid etc. Dat is de afspraak die je dan duidelijk in het zorgplan vastlegt en daar teken je dan voor af. Daarbij is het relevant om te blijven signaleren / periodiek te evalueren of de cliënt zelf nog steeds die eigen verantwoordelijkheid kan waarmaken, of dat je wellicht een andere afspraak moet maken.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid ZorgvoorBeter / ActiZ


Saskia westerhof 11/3/2019

Functie verpleegkundige, student HBO-V en werkzaam als wijkverpleegkundige in opleiding.
Goedemorgen,
Bij ons in het team is er veel onduidelijkheid over het volgende. Een cliënt neemt zelf zijn medicatie in, wij controleren of de medicatie is ingenomen doordat dit van de baxterrol is/ of cliënt geeft aan een bepaalde dosis insuline gespoten te hebben. Wij tekenen dit af nadat wij dit gevraagd hebben. Mijn vraag is of dit wel mag/ kan. Wij zetten ergens een handtekening onder zonder dat wij gezien hebben dat de client de medicatie heeft ingenomen/ gespoten heeft.
Graag uw reactie.
Vriendelijke groet,
Saskia


Antoinette Bolscher 9/1/2019

Beste Joanne en Birgul,
Excuus voor de vertraging in reactie!
Welke informatie op de etiketten moet, staat niet precies in wet en regelgeving.
Etiketten op medicijnzakjes zijn kleiner dan etiketten op een geneesmiddeldoosje. Wil je het nog enigszins leesbaar houden, dan staat er minimaal het volgende op
- naam patiënt (niet perse een geboortedatum als identificatiemiddel, veelal zal er een adres (= postcode + huisnummer) op vermeld staat).
- datum toedienmoment
- tijdstip toedienmoment
- naam geneesmiddel
- hoeveelheid
- sterkte
(het gebruik, zoals 2 maal daags, wordt er niet op vermeld, immers, het gaat hier om toedien- momenten. Op de toedienlijst is dit wel terug te vinden)
Op het etiket staat daarnaast nog
- welke arts heeft voorgeschreven
- gebruiksaanwijzing(en) zoals 'tijdens de maaltijd innemen’/ ‘koel bewaren’ etc.
De toedienlijst geeft aanvullende informatie weer.

Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorg voorBeter/ActiZ


Joanne 22/12/2018

Hallo,

Ben leerling verpleegkundige en doe mijn kwaliteitsonderzoek naar medicatieveiligheid. Heb het kleiner gemaakt naar duidelijkheid op de gebruiken medicatie per client. Dit gaat dus over medicatie buiten het GDS systeem. Mijn vraag is: welke informatie moet er op gebruikte insulinepennen, oogdruppels, pufjes. Kom nu vaak tegen dat er niks op staat. Moet er hetzelfde op staan als op het GDS (om het doosje zit wel de sticker van de apotheek.)
@Birgul Cam; denk dat er iig een naam, geboortedatum, medicijn, dag, tijdstip op moet staan. Misschien kun je wat vinden op de norm voor geautomatiseerd geneesmiddeldistrubutiesysteem.

Joanne


Birgul Cam 28/10/2018

Kan iemand mij vertellen welke informatie "verplicht" moet staan op de GDS medicatie. In de praktijk kom ik het volgende tegen. Twee totale verschillende leveranciers. Bij de ene stond het volledige naam en geboortedatum van de client, het medicijn en de hoeveelheid, dag/tijdstip, vorm van het medicijn.
Bij een ander baxterrol stond de naam van de cliënt (onvolledig), het medicijn en de hoeveelheid, dag/tijdstip, kamernummer.
Wat zijn hierin de richtlijnen?


Antoinette Bolscher 4/9/2017

Je tekent af voor de handeling, ná dat je die handeling hebt gedaan.
Als je om 14.00 medicatie moet geven (aanreiken of toedienen) dan gebruik je op dat moment de toedienlijst voor:
- vóór het geven van de medicatie: om te controleren wat je moet geven (juiste medicatie, juiste cliënt, juiste tijd, juiste hoeveelheid, juiste vorm)
- ná het geven teken je af dát je de medicatie hebt gegeven.
Iemand kan dus niet om 8.00u aftekenen voor medicatie van 14u.
Als je medicatie geeft moet je zelf de medicatie controleren en aftekenen. Anders weet je zelf niet of je het juiste geeft. En je moet zelf aftekenen voor wat je hebt gedaan en dat dat klopt.


Jantiene Faas 4/9/2017

Kan iemand mij vertellen of je de medicatie die om 14:00 aangereikt moet worden al afgetekend mag worden de collega die om 8:00 de medicatie geeft. Medicatie blijft liggen achter slot en grendel. of moet ik die medicatie om 14:00 zelf controleren en aftekenen.


Antoinette Bolscher 9/8/2017

Van belang is dat je per cliënt afspreekt en vastlegt in het zorgdossier welke taak je hebt in het medicatiebeheer: alleen klaarzetten? De client moet dan zelf in staat zijn op de juiste tijd de medicatie in te nemen. Of spreek je af dat je toedient waarbij je erop let of de cliënt de medicatie inneemt?
Voor datgene wat je hebt afgesproken, teken je dan af.
In geval van alleen klaarzetten, moet je wel regelmatig in de gaten houden of de cliënt inderdaad zelf in staat is om de medicatie te nemen. Of anders gezegd: is de handeling klaarzetten nog steeds voldoende? Of moet je een nieuwe afspraak maken en medicatie gaan toedienen en daadwerkelijk letten of de cliënt de medicatie inneemt?


Niekolien 15/7/2017

Hoi, Wij zetten dan een K op de aftekenlijst van 'klaargezet'.


Jolanda van Harn 11/5/2017

Hallo,
Wij hebben bij ons in de wijk met het volgende te maken. Wij zetten bij een aantal cliënten de medicijnen klaar. Wij zien niet of zij deze hebben ingenomen, omdat wij ervan uitgaan dat ze dit zelf in kunnen nemen.
Vragen soms wel en soms ook niet na bij de desbetreffende client of hij/ zij de medicijnen heeft ingenomen.
Teken je op de toedieningslijsten dan een stip? Of zet je erop meneer/ mevrouw? Of laat je het aftekenen geheel achterwege?
Vriendelijke groet,
Jolanda van Harn